YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ İÇERİSİNDE YER ALAN MÜDÜRLÜK VE BÜROLARIN GÖREV TANIMLARI

Görev tanımları, Valilik Makamının 04/11/2008 tarihli ve 6897 sayılı onayı çerçevesinde hazırlanmıştır

İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 32 ve 35 inci maddeleri gereği, İl Özel İdaresi hizmetlerini Vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, İl Genel Meclisi ve İl Encümeni kararlarına, İl Özel İdaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla İl Özel İdaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.

GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı, İl Özel İdaresinin görev alanları içerisinde bulunan işlerde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından verilen görevleri yapmak, birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

Kurum tarafından yapılan yazışmaları kontrol ve parafe etmek,
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

Genel Sekreter adına tüm iş ve işlemleri düzenli ve koordineli şekilde yürütülmesine yardımcı olmak,

1)- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.

İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.

Kamu idarelerinin merkez ve taşra harcama birimlerinin taşınır hesaplarının, ilçe, il, bölge, dış temsilcilik ve merkez teşkilatları itibarıyla konsolide edilmesi işlemlerini yürütmek üzere merkez, bölge, il ve gerek görülmesi halinde ilçe teşkilatlarında birer taşınır konsolide görevlisi belirlemek,

Taşınır konsolide görevlisi, kamu idarelerinin merkez teşkilatlarında strateji geliştirme birimi yöneticisine bağlı malî hizmetleri yürüten birimin bünyesindeki taşınır kayıt işlemlerinden sorumlu yöneticidir.

Merkezdeki taşınır konsolide görevlileri, harcama birimleri ile dış temsilciliklerden ve taşradaki taşınır konsolide görevlilerinden aldıkları Taşınır Hesap Cetvellerini konsolide ederek, idarenin Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelini, üst yönetici adına hazırlamakla yükümlüdür.

5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-c maddesi gereğince çalışan personelden kesilen primleri internet ortamında kurumun hesaplarına aktarmak,

Ambarlara giriş kaydı yapılan ve birime teslim edilen dayanıklı taşınırlara bir sicil numarası vermek

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereğince Birim arşivinde bekleme süresini tamamlamış muhafazasına lüzum kalmayan ve imha edilecek evrak v.s. imha edilmek üzere Kurum Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu tutanakla teslim etmek, Arşiv özelliğini taşıyan evrakı ise süresi içerisinde kurum arşivine teslim etmek.

Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Mali Hizmetler Müdürünün Görevleri;

Birimi yönetir, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.

Birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlar.

Birimin yazışmalarını yürütür, idarenin diğer idareler nezdindeki mali iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar.

İdarenin mali yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir şekilde çalışması için gerektiğinde harcama yetkilileri ile toplantı yapar, üst yöneticiyi bilgilendirir ve önerilerde bulunur.

İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlar.

Stratejik plan, performans programı, bütçe, mali tablolar, kesin hesap, faaliyet raporu ve diğer raporların süresinde hazırlanmasını, onaylanmasını ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlar.

İç kontrolün harcama birimlerinde etkili bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri hazırlar ve üst yöneticinin onayına sunar.

Gelirlerin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve idareye yükümlülük getirecek kanun tasarılarının mali yükünün hesaplanmasını sağlar.

Gerektiğinde mali mevzuatın uygulanmasına yönelik açıklayıcı düzenlemeler hazırlar.

Mali hizmetlerin saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

Mali Hizmetler Müdürlüğünde görevli memur ve diğer çalışanların sevk ve idaresi, görev dağılımı, sicil ve disiplin işlemlerini yürütmek.

Mali Hizmetler Müdürünün Sorumlulukları

Mali İşler birimi yöneticisi, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yöneticiye karşı sorumludur.

Birim yöneticisi;

a) Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlanmasından,

b) Diğer idareler nezdindeki mali iş ve işlemlerin izlenmesinden,

c) Birim hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden,

d) Gelirlerin zamanında tahakkuku ve gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin sağlanmasından,

e) Ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanında gönderilmesinden,

f) İç kontrol sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasından,

g) Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden,

h) Birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, mali tablolar, faaliyet raporu ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden,

Birim Müdürü, büro yöneticilerine yapacağı iş bölümü uyarınca birim hizmetlerini yürütmekle sorumludur.

Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine dayanılarak çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde muhasebe yetkilileri tarafından yapılır.

Muhasebe yetkilileri, harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermekle görevli ve sorumludurlar.

Muhasebe yetkililerinin bu Taşınır Mal Yönetmeliliğindeki görevleriyle ilgili sorumlulukları, taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu ile harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermekle sınırlıdır.

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemleri ve yönetiminden sorumludur.

1.1-Gelir- Tahakkuk ve Tahsilat Bürosu :

İl Özel İdaresinin gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsiliyle yetkili ve görevli olanlar, ilgili kanunlarda öngörülen tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasından sorumludur.
İl Özel idaresinin yılı içinde tahakkuk eden gelirlerine ilişkin tahakkuk bordrolarını Muhasebe,Kesin Hesap ve Raporlama Bürosuna göndermek.

İl Özel İdaresine ait olup, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından İhale edilerek Mali İller Müdürlüğüne gönderilen işyerlerinin kiralarını mukavelesinde ve İl Daimi Encümen kararında belirtilen süreler içerisinde tahakkuk ve tahsil etmek.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilen İş yerlerine ait yakıt bedellerinin tahsilatını mukavelede belirtilen süreler içerisinde tahakkuk ve tahsil etmek.

İl Özel İdaresine ait olup, çeşitli yerlerde bulunan ve Emlak İstimlak Müdürlüğünce tahsisi yapılan lojmanların kira bedellerinin zamanında tahakkuk ve tahsilini yapmak ve düzenli olarak defterini tutmak.

İl Özel İdaresine ait olup, resmi kuruluşlar ile şahıs ve şirketler icarında bulunan mülklerin kira bedellerinin zamanında ödenebilmesi amacıyla müstecirlere yapılacak tebligatın noter kanalıyla yerine getirilmesini sağlamak,

İl Özel İdaresine ait işyerlerinden kira bedellerini zamanında yatırmayan müstecirlerin kiralarının icraen tahsili için hukuk bürosuna bildirmek ve takibini sağlamak,

Kira süreleri dolacak işyerleri ile işletmelerin kira sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı hakkında müstecirlere tebligat çekerek dilekçelerini almak ve en az iki ay önceden teklifleri İl Daimi Encümenine intikal ettirilerek, alınacak karar doğrultusunda işlem yapılmasını sağlamak.

5302 sayılı İl Özel İdaresi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu Esaslarına göre Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce hazırlanan ruhsat cezalarını ve ruhsat bedellerini tahsil etmek, yatırmayanlar hakkında Hukuk İşleri bürosuna bildirmek ve tahsilini sağlamak.

Mukavelesini yenilemeyen ve idareye işyerini teslim etmek isteyen müstecirlerin işyerlerinin düzenli bir şekilde teslim alınması için Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne göndermek.

İl Özel İdaresine ait Kömür Ocakları gelirlerini süresi içinde tahsil etmek.

Müstecirlerle ilgili olup, kira sözleşmesinde yer alan konulardan doğacak ihtilafın halli için bilumum yazışmaları sağlamak.

Milli Eğitim Müdürlüğünden gönderilen devamsız öğrenciler için verilen cezaların tahsilini yapmak.

Bir sözleşme, protokol ile belirlenmiş İl Özel İdaresi gelirinin tahakkukunu yaparak, tahakkuka ait tahakkuk fişlerini Muhasebe - Kesin Hesap bürosuna göndermek,

İl Özel İdaresi Mali desteği ile devam eden 500 baş Montofon ırkı düvenin çiftçilere dağıtılmış projenin, devamı ve geri dönüşüm ile ilgili her türlü: sigortalama, hayvan kesimi, sigorta ve hayvan gelirlerinin tahsilatı ve takibatı, bu projeden kaynaklanan her türlü iş ve işlemleri Projenin geri dönüşüm süresi tamamlanıncaya kadar takip etmek.

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

1.2-Strateji Geliştirme ve Yönetim Bürosu :

İdarenin, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamak.

İdarenin, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayanan Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevini yürütmek. Stratejik planın hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli dokümanları ilgili birimlere göndermek. Stratejik planın hazırlanması için gerekli olan bilgi ve belgeler, görev alanları çerçevesinde, ilgili birimlerce hazırlanmasını sağlamak ve belirlenen süre içinde bilgileri almak. Mali hizmetler birimi tarafından yapılacak stratejik plan hazırlık çalışmalarına birim temsilcilerinin katılımı sağlamak. Stratejik planlama çalışmalarını 5018 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca yapılan düzenlemelere uygun olarak yürütmekle birlikte,

İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.

Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.

Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,

İdare faaliyet raporunu hazırlamak.

İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.

İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.

Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.

Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.

İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.

İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak

Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.

Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.

İstatistiki kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur


1.3-Bütçe ve Performans Bürosu

Performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi mali hizmetler birimi tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman mali hizmetler birimi tarafından ilgili birimlere gönderilir. Birim performans programları harcama birimleri tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde mali hizmetler birimine gönderilir. Mali hizmetler birimi, birim performans programlarından hareketle idare performans programını hazırlar. Mali hizmetler birimi tarafından yapılan performans programının hazırlık çalışmalarına birim temsilcilerinin katılımı sağlanır. Performans programı hazırlıkları 5018 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca yapılan düzenlemelere uygun olarak yürütülür

Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman mali hizmetler birimi tarafından ilgili birimlere gönderilir. Her bir harcama birimi bütçe teklifini hazırlayarak birim performans programıyla birlikte mali hizmetler birimine gönderir. Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin bütçe teklifi mali hizmetler birimi tarafından hazırlanır. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe teklifleri ve idare performans programları üst yönetici tarafından imzalanarak Bakanlığa gönderilir. İdarelerin bütçe tekliflerinin hazırlanmasında Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, idarenin Stratejik Planı, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi esas alınır.

Yatırım programı teklifinin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman mali hizmetler birimi tarafından ilgili birimlere gönderilir. Harcama birimleri yatırım programına ilişkin tekliflerini hazırlayarak mali hizmetler birimine gönderir. Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin yatırım programı teklifi mali hizmetler birimi tarafından hazırlanır. Yatırım programı tekliflerinin hazırlanmasında Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, idarenin Stratejik Planı, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi esas alınır

Ayrıntılı harcama veya finansman programları, harcama birimlerinin teklifleri dikkate alınarak mali hizmetler birimi tarafından hazırlamak ve üst yöneticiye onaylatmak.

Ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanması, vize edilmesi, uygulanması ve uygulamanın izlenmesi,

Bütçe işlemlerini, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak gerçekleştirmek, kayıtları tutmakveizlemek.Bütçe kayıt ve işlemlerini, mali hizmetler biriminin yöneticisi veya yetki verdiği personelin onayıyla gerçekleştirmek ve idarenin tüm harcama birimlerine açık tutmak.

Ödenek gönderme belgelerinin hazırlanması, onaylanması, gönderilmesi, kaydı, tenkis işlemleriBakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yürütmek.

Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belgeleri hazırlamakla birlikte,

Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.
Bütçeyi hazırlamak.

Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak.

Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.

Ödenek gönderme belgesi düzenlemek.

Bütçe kesin hesabını hazırlamak

Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak

İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.

Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda mali hizmetler müdürüne ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

Mali konularda Mali Hizmetler Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

1.4-Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Bürosu :

Genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek,

Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,

Malî istatistikleri hazırlamak.

İç kontrol

Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda Mali hizmetler müdürüne ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

Özel İdare bütçesinden ayrılan ödeneklerle veya Genel Bütçeden şartlı gelen ödeneklerle yapılan harcamaları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu hükümlerince yapmak.

Harcamalar ile ilgili, merkez birimlerinden ve diğer dairelerden gelen ve ödemeye esas teşkil eden tahakkuklarda, belgelerin tamam olmasına, ödeneğin bulunup bulunmadığına, harcamaların Özel İdare bütçesinin ilgilendirip ilgilendirmediğine,kanun ve mevzuata uygunluğuna dikkat edilerek ve gerekli imzalar tamamlattırıldıktan sonra net ödemesi üzerinden çek kesmek,dosyaya numara vererek koordineyi sağlamak.

Özel İdare hesabına yatırılan ve çekilen paraların kayıtlarını banka defterine günlük olarak işlemek, kontrolünü sağlamak.

Banka dekontlarını günlük olarak ilgili bankalardan temin ederek günlük mutabakatı sağlamak.

İl Özel İdaresinin hesabının bulunduğu bankalardaki günlük banka mevcutları ile yasal gelirler tahsil edildikçe, önceki tahsilatları da gösterecek şekilde tanzim edilen pusulaları istendiği anda makama sunulacak şekilde hazırlık yapmak.

Bankalar ve PTT aracılığı ile gelen paralar için teslimat müzekkeresi ve tahsildar makbuzu kesmek, bu şekilde gelen paraların Özel İdare hesabına intikal edip etmediğini takip etmek,

Özel İdare payı olarak gönderilen para ile her çeşit yardım ve bağışları teslimatla bankaya teslim etmek, kayıtlara işlemek.

Bankaya her para yatırmak karşılığında teslimat müzekkeresi tanzim etmek, birisini yatırana,ikincisini özel idareye, üçüncüsünü bankada saklamak üzere tanzim etmek.

Beklemeye tahammülü olmayan acele işler için mutemet olarak görevlendirilenlere avans vermek, süresinde ve yasal evrak ve belgelerle mahsup edilmesini sağlamak.Mutemetlere yapılan ön ödemelerin(avansın)çeşidine ve süresi içerisinde kapatılmayanlar için 6183 Sayılı Yasaya göre faiz uygulamak.

Eşhas zimemi ile ilgili tahsilat işlemlerini yapmak,her eşhas zimemi konusu için bir dosya tanzim etmek ve zaman aşımına uğramaması için gerekli önlemleri alarak tahsilatını sağlamak.

Günlü yazışmalara süresi içerisinde cevap vermek.

Özel İdare mevzuatında olup da tarifnameye göre günlük olarak tutulması gereken (günü içinde işlem gören) defterleri usulüne uygun olarak işlemek.

5510 s. Kanunun 4 (a ve c) maddesine göre çalışanlardan kesilen Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ödemelerini süresi içinde ilgili kurumun hesaplarına aktarılmasını sağlamak, kesenek ve karşılıklarını bilgisayar ortamında kurum kayıtlarına girmek.

Ayı içerisinde kesilerek emanet hesabına alınan kefalet aidatı, icra kesintilerini ait olduğu yerlere ödemek.

Özel Gider İndirimi beyannamelerini ilgili vergi dairelerine vermek ve aylık ödenen gelir vergisinden mahsubunu yaparak ilgililere ödemek.

Bordro ve diğer hakediş ödemelerinden kesilen ve emanet hesabına alınan gelir vergisi, damga vergisi, KDV. vs emanetten reddi ile ilgili vergi dairelerine süresi içerisinde ödemek.

Aylık hesaplar kontrol edilerek denkleştirilmelerini sağlamak,

Takvim yılı sonunda şahıs emeklilik fişlerini ilgililere ve Emekli Sandığına göndermek, şahıs emeklilik fişlerinden birer suret ilgili memurlara vermek.Takvim yılı sonunda T.C.Ziraat Bankası ile kefalet aidatı mutabakatını sağlamak.

Emanet hesabında kayıtlı bulunan ve süreleri içerisinde hak sahiplerine ödenmeyen emanetlerin zaman aşımı yönünden irat kayıtlarını yapmak.

Her ne şekilde olursa olsun, Özel İdare birimleri için ihtiyaç duyulabilecek her türlü avans iş ve işlemleri ile muhasebe kayıtları, açılacak kredi iş ve işlemleri, açılan avans ve kredilere ait mahsup işlemlerinin takip edilmesi, mahsupların zamanında yapılması, süresi içerisinde mahsubu yapılmayan avansların kişi borçlarına almak ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak.

İl Özel İdare bütçesinden diğer kurumlara kanuna dayalı olarak verilecek olan yasal paylar ve ortaklık paylarının takibi ve süresi içerisinde ödenmesini takip etmek.

İş ve hizmetin yapılmış,malın teslim edilmiş,taahhüt ve tahakkuk belgeleri tamamlanmış,ödeme emrine bağlanmış ödeneği mevcut olduğu halde zaman ve mali yılın son günlerindeki nakit yetersizliği nedeni ile istihkak sahiplerine ödenmeyen giderleri bütçe emanetine almak.

Bütün defterlerin yıl sonu kayıt kapama işlerini tamamlamak.

Yıl sonu hesabında, gelir kesin hesap cetvelleri ve gider kesin hesap cetvellerinin denklikleri ve tutarlıkları sağlandıktan sonra idare hesabının verilmesi için geçen yıldan devir, yılı içinde yapılan işlem (giren-çıkan)ve yıl sonunda idare hesabı devir durumlarını gösterir nitelikteki cetvelleri ve mizanı hazırlamak, İl Daimi Encümenine ve Sayıştaya sunmak.

Mali konularda Mali Hizmetler Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

1.5- Ön Mali Kontrol Bürosu :

Ön mali kontrol görevi harcama birimleri ve mali hizmetler birimi tarafından yapılır. Ön mali kontrol süreci mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.

İdareler, kaynakların amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için gerekli ön mali kontrol önlemlerini alırlar. Etkin bir ön mali kontrol mekanizmasının kurulması idarelerin sorumluluğundadır.Harcama birimlerinde yapılacak asgari kontroller, mali hizmetler birimi tarafından ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön mali

Kontrole ilişkin standart ve yöntemle Bakanlık tarafındanbelirlenir.

İdareler, Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun olarak ön mali kontrol işlemlerini yürütürler. İdarelerce gerek duyulması halinde, Bakanlıkça belirlenen mali karar ve işlemlerin dışında kalan mali karar ve işlemlerin de aynı usul ve esaslar çerçevesinde mali hizmetler birimine kontrol ettirilmesine yönelik düzenleme yapılabilir. İdarelerce yapılacak düzenlemelerde, mali hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi tutulacak mali karar ve işlemler tür, tutar ve konu itibarıyla belirlenir.

İdarelerce, görev alanları çerçevesinde, iç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin olarak yapılan düzenlemeler üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe konulur ve onayını izleyen on iş günü içinde Bakanlığa bildirilir.

Mali hizmetler birimi tarafından yapılan ön mali kontrolün sonucu ilgili harcama birimine gerekçeli bir yazıyla bildirilir. Ön mali kontrol görüş yazısının ilgili mali işleme ilişkin dosyada muhafaza edilmesi ve bir örneğinin de ödeme emri belgesine eklenmesi zorunludur. Mali hizmetler birimince ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibariyle üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.

Ön Mali kontrol 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55,56,57 ve 58 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde yürütülür.

Ön malî kontrol, harcama birimleri tarafından yapılan kontroller ile malî hizmetler birimi tarafından yapılan kontrollerden oluşur. Malî hizmetler birimi tarafından yapılacak ön malî kontrol, Usul Esaslarda belirtilen kontroller ile idarelerce yapılacak düzenlemeler çerçevesinde bu birim tarafından yapılması öngörülen kontrollerden meydana gelir.

Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edilir. Malî karar ve işlemler harcama birimleri tarafından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından da kontrol etmek.

Malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve işlemler, kontrol edilmek üzere malî hizmetler birimine gönderilir. Malî hizmetler birimince kontrol edilen işlemler hakkında görüş yazısı düzenlenir ve ilgili birime gönderilir. Ön malî kontrol sonucunda yazılı görüş düzenlenmesi halinde bu yazılı görüşler ayrıntılı, açık ve gerekçeli olmak zorundadır. Malî hizmetler biriminin görüş yazısı ilgili işlem dosyasında saklanır ve bir örneği de ödeme emri belgesine eklenir.

Harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılır. Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır ve uygulanır. Malî işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemden önceki işlemleri de kontrol ederler. Süreç kontrolünü sağlamak amacıyla malî işlemlerin süreç akış şeması hazırlanır ve üst yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulur.

Malî hizmetler biriminde yapılan kontrol sonucunda, malî karar ve işlemin uygun görülmesi halinde, dayanak belgenin üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülür veya yazılı görüş düzenlemek,

Malî karar ve işlemin uygun görülmemesi halinde ise nedenleri açıkça belirtilen bir görüş yazısı yazılarak kontrole tâbi karar ve işlem belgeleri eklenmek suretiyle ilgili birimine göndermek,

Malî hizmetler birimince, Usul ve Esasların 17 ve 26 ncı maddeleri uyarınca yapılan kontrollerde yazılı görüş düzenlenmesi zorunludur. Bu yazıda, yapılan kontrol sonucunda malî karar ve işlemin uygun görülüp görülmediği, uygun görülmemişse nedenleri açıkça belirtilir. Mevzuatına uygun olarak giderilebilecek nitelikte eksiklikleri bulunan malî karar ve işlemlerde, bu eksiklikler ve nasıl düzeltilebileceği hususları belirtilmek ve bunların düzeltilmesi kaydıyla işlemin uygun görüldüğü şeklinde yazılı görüş düzenlemek,

Mali Hizmetler Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

2)-RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu İle İl Özel İdarelerine verilen belediye sınırları dışındaki sıhhi ve gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek, 5117 sayılı Kanunla 1 (a) grubu madenlere ruhsat vermek ve denetlemek, ayrıca 4916 sayılı Kanuna göre yer altı ve yerüstü suları ile ilgili (memba suyu, maden suyu, sıcak su ve su ürünler) ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek,

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde görevli memur ve diğer çalışanların sevk ve idaresi, görev dağılımı, sicil ve disiplin işlemlerini yürütmek,

Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

Ambarlara giriş kaydı yapılan ve birime teslim edilen dayanıklı taşınırlara bir sicil numarası vermek

Birim Müdürü büro yöneticilerine yapacağı iş bölümü uyarınca birim hizmetlerini yürütmekle sorumludur.

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereğince Birim arşivinde bekleme süresini tamamlamış muhafazasına lüzum kalmayan ve imha edilecek evrak v.s. imha edilmek üzere Kurum Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu tutanakla teslim eder. Arşiv özelliğini taşıyan evrakı ise süresi içerisinde kurum arşivine teslim eder.

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemleri ve yönetiminden sorumludur

2.1- Ruhsatlar Bürosu:

3213 sayılı Maden Kanununun 16. maddesi gereğince İlimiz sınırları içinde açılacak yer altı madenlerinin çalışma ruhsat işlemlerini yürütmek.

Kullanıma açılacak madenlerle ilgili fizibilite çalışmalarını yapmak, yaptırmak. Projeleri hazırlatmak.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7. maddesinin (g) bendi gereğince, Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.

5179 Sayılı Kanun uyarınca gıdaların üretimi, tüketimi ve gıda sicili ile denetimi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

2.2-Denetim ve Kontrol Bürosu:

İdarece işletme ruhsatı verilen iş yerlerine ilişkin çalışmaları incelemek, maden ocaklarının belirtilen alanlarda faaliyet gösterip göstermediğini takip ve çalışma süreleri sona eren işyerlerini takip etmek.

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak,

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

3)- EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin taşınmazlara ilişkin bakım, onarımı, envanterlerinin çıkarılması, sicillerinin tutulması, tapularının alınması, tevhit, ifraz, tahsis, devir, alım, satım v.s işlemlerinin yapılması, gerekenlerin kiraya verilmesi, işgallerinin önlenmesi, görev alanına giren konular ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları mülkiyetinde bulunan taşınmazların bedelsiz devirlerinin alınması veya tahsislerinin sağlanması, özel ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazların kamulaştırılması, taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesis ettirilmesi ile ilgili her türlü işlemleri yapmak, belgeleri hazırlamak, Kamu Kurum ve Kuruluşları mülkiyetinde bulunan taşınmazların Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince satın alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görevli memur ve diğer çalışanların sevk ve idaresi, görev dağılımı, sicil ve disiplin işlemlerini yürütmek,

Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

Birim Müdürü, büro yöneticilerine yapacağı iş bölümü uyarınca birim hizmetlerini yürütmekle sorumludur.

Ambarlara giriş kaydı yapılan ve birime teslim edilen dayanıklı taşınırlara bir sicil numarası vermek

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereğince Birim arşivinde bekleme süresini tamamlamış muhafazasına lüzum kalmayan ve imha edilecek evrak v.s. imha edilmek üzere Kurum Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu tutanakla teslim eder. Arşiv özelliğini taşıyan evrakı ise süresi içerisinde kurum arşivine teslim eder.

3.1- Taşınmaz Mal Bürosu :

İdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taşınmazları ile bunlara ilişkin işlemlerin kaydı tutmak. Bu kayıtlar belirlenecek sürede ilgili birim tarafından mali hizmetler birimine bildirilir. Mali hizmetler birimince bu kayıtlar konsolide edilerek idarenin taşınmaz kayıtları oluşturulur. Bu kayıtlar, Mali yönetim dönemine ilişkin icmal cetvelleri hazırlanmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilir

İl Özel İdaresine ait Gayri menkuller üzerinde yapılacak Bina ve Tesislerin proje ve keşiflerini hazırlatmak ve takibini yapmak,

Yıllık Yatırım Programlarının hazırlanması, İlçe hizmet binaları için ihtiyaç duyulacak yakıtları belirlemek. İlgili ilçe Özel İdarelerine yakıt ödeneklerinin gönderilmesini sağlamak. İl merkez hizmet binası, Vali Konağı, vs. ler için ihtiyaç duyulan kalorifer yakıtlarını yıllık olarak belirlemek, satın almaya esas idari ve teknik şartnamelerini hazırlamak.

İdarenin hizmet binasında bulunan Jeneratörün düzenli çalışmasını sağlamak, yakıtını temin etmek, bakım ve onarımını yaptırmak,

Gayrimenkuller ile ilgili ortaya çıkabilecek hukuki konuların ilgili birimlere intikali ile ilgili iş ve işlemler,

Elektrik, su, doğalgaz hizmetlerinin takibi ve tahakkukları

İmar planında kamu yararına ayrılan ve Özel İdare görev alanına giren özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların kamulaştırılması için gerekli görüşme, yazışma ve anlaşmaların yapılması veya yargıya intikali için gerekli olan iş ve işlemlerin yürütülmesi,

İmar planlarında okul veya kamu hizmetleri alanında kalmayan özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların, kamu hizmetinde kullanılmak üzere kamulaştırılması için alınacak kamu yararı kararı ile ilgili iş ve işlemler ile kamulaştırma işlemlerinin yapılması

Kamulaştırılması istenen taşınmaz üzerinde “tarihi eser” kaydı olması halinde Kültür ve TabiatVarlıklarını Koruma Kurulundan izin alınmasını müteakip, Kültür Bakanlığından kamulaştırma yetkisi alınması,

İl Özel İdaresinin görev alanına giren hizmetlerin yapılması için taşınmaz mallar üzerinde irtifak hakkı kurulması

İl Özel İdaresine ait olup, kiraya verilen işyerlerinin yakıt giderlerinin tespitini yaparak süresi içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek.

İdarece ihale suretiyle kiraya verilen işyerlerine elektrik ve su abonelerinin müstecirler adına alınmasını sağlamak, kira mukavelesinin bitimini müteakip işyerinin elektrik ve su borcu bulunmadan herhangi bir yerinde zarar ve ziyan olmadan teslimini yapmak.

İdareye ait gayrimenkullerin sigorta işlemlerini yapmak. Bu mülklerde yangın,sel,deprem vs. afetlerden dolayı doğacak zarar ve ziyanı önlemek için gerekli olan tedbirleri almak.

İl Özel İdaresine ait gayrimenkullerin tamamı için taşınmaz kayıt defteri tutmak,

İlimiz Merkez İlçeye bağlı köylerin arazi vergi kayıtlarını müracaat eden hak sahiplerine çıkartıp vermek ve mahkemelere bu konuyla ilgili cevap ve yazışmaları yapmak.

İl Özel İdaresine ait gayrimenkullerin tapularını düzenli bir şekilde muhafaza altında tutmak.

Özel İdareye ait lojmanlara müracaat edenlerin dilekçelerini değerlendirerek tahsislerini yapmak ve kira tahsilatı için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bilgi vermek.

İdareye ait olup idare uhdesinde bulunan gayrimenkullerin tadilat ve tamiratı ile ilgili olarak keşif ve projelerini hazırlatmak ve onarımlarını yaptırmak. ( elektrik, sıhhi tesisat, cam, badana, boya vs. işlerde dahil)

Hizmet binası ve lojmanlarının kalorifer kazanın yakılması ve kullanılmasını talimat dahilinde özenle yerine getirilmesini düzenlemek ve kalorifer görevlilerini kontrol etmek.

Kalorifer yakıtının azalması halinde önceden önlem alarak yakıtsız kalınmamasını sağlamak.

Özel İdareye ait binalarda bulunan bilumum tesisatların periyodik olarak Mart, Haziran ve Eylül aylarında bakımlarını yaptırmak ve eksikliklerin giderilmesini sağlamak

Yangın muslukları ve yangın malzemelerinin alınmasını, bakım ve onarımı sağlamak,

İl Özel İdare ait hizmet Binası ve iş hanların korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, özel ve tüzel kişilerin işgalinde bulunan taşınmazların işgalden arındırılması ile işgalcilere ecrimisil uygulanması iş ve işlemleri,

Taşınmazlar üzerinde işgalci olup, işgalden vazgeçmeyenlere yönelik ecrimisil, meni müdahale ve kal davası açılması için gerekli girişimlerde bulunulması iş ve işlemleri,

Gayrimenkuller ile ilgili ortaya çıkabilecek hukuki konuların ilgili birimlere intikali ile ilgili iş ve işlemler

İl Özel İdaresine ait Çalatlı fidanlığına, ihtiyaç duyulacak her türlü malzeme, fidan alımı, alınan fidanların nakliyesi, dikilmesi ve korunması için gerekli koordinasyon, iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.

Çalatlı Köyü Fidanlıkta görevli personelin çalışma esaslarını düzenlemek. (görevlendirme, izin vs. gibi)

Fidanlıkta çalışılmasına ihtiyaç duyulan diğer personel için, önceden bilgi verilmek suretiyle hizmetli ve işçileri sevk ve idare eden birimden görevlendirme talep etmek, görevlendirilen personelin çalışma düzenini sağlamak.

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait ve İdare tarafından kullanılan gayrimenkullerde yıl içerisinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulacak malzemeleri, hizmeti ve yapım işlerini tespit etmek, idari ve teknik şartnamesini hazırlamak, İhale işlemleri alt birimine bildirmek, sözleşmesi yapılmış olan malzemelerin, muayene ve kabul işlemlerini yaparak teslim almak.

İl Özel İdaresine ait kaplıca tesislerinde İl Genel Meclis üyeleri ve Özel İdare personeli için ayrılan motellerin ilgililere tahsisini sağlamak ve bedellerinin Gelir Müdürlüğünce tahsili hususunda ilgili Şube Müdürlüğüne bilgi vermek,bu hususta kaplıca müstecirleri ile de gerekli yazışmaları yapmak.

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

3.2-İstimlak İşleri Bürosu:

2942 sayılı Kanun gereğince İl Özel İdaresi Kamulaştırma işlemlerini yürütmek.

Kamulaştırma yapılacak gayrimenkullerin ihale alt yapısını oluşturmak ve ihale işlemler bürosuna göndermek,

İlimizde bulunan yer altı ve yer üstü kaynakların ihale işlemlerini yapmak,

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

3.3- 2886 Sayılı Kanun İşlemleri Bürosu

İl Özel İdaresinin görev alanına giren hizmetler ile ilgili taşınmaz, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine dair yetkili organlardan karar alınması için gerekli iş ve işlemler,

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz malların ihtiyaç halinde Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi gereğince satın alınması,

4916 sayılı kanun 167 sayılı Yer altı Suları Hakkındaki, 927 sayılı sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile tesisatı hakkındaki kanunla Yer altı ve Kaynak sularının kiraya verilmesi,

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

4)- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ :

İl Özel İdaresi birimlerinden gelen talepler (Teknik Şartnameleri hazırlanmış) doğrultusunda, Kamu İhale Kanununun 22. maddesi gereğince (doğrudan temin) satınalma işlemlerini yapmak, İdarenin genel ihtiyaçlarını (kırtasiye, demirbaş vs.) almak, Ayniyat işlemlerini, İdari işlemlerini, Merkez bina arşiv hizmetlerini yürütmek, İl Özel İdaresinin yerleştiği binalar içinde veya dışında bina ile ilgili tesis ve donatımın temizliği, Resmi taşıtların (İl Özel idaresi hizmet binasında görevli taşıtlar ve Valilik hizmetlerindeki taşıtlar) bakım, tamir işleri ile kullanımlarını temin etmek, (237 Sayılı Taşıt Kanunu), Devlet Memurları Giyecek ve Yiyecek Yardımı Yönetmeliğini uygulamak, hizmet binası ve vali konağında görevli şoför, hizmetli, işçileri sevk ve idare etmek, görevlerini vermek,

Ambarlara giriş kaydı yapılan ve birime teslim edilen dayanıklı taşınırlara bir sicil numarası vermek

Birim Müdürü, büro yöneticilerine yapacağı iş bölümü uyarınca birim hizmetlerini yürütmekle sorumludur.

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

4.1- Satınalma Bürosu:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18. maddesinde belirlenen ihale usulleri kapsamında olmayan, ancak 4734 sayılı Kanununun 22. maddesinde satınalma usulü olarak belirlenen Doğrudan Temin suretiyle yapılacak alım işlemlerini talepler doğrultusunda gerçekleştirmek ve satınalma özel şartları doğrultusunda alımın tamamlanması için talebi yapan birime göndermek

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

4.2- Ayniyat Bürosu:

Temsil Tören ve Ağırlama Giderleri Yönetmeliği gereğince, Valilik Makam ve konağın ihtiyaçlarını satın almak veya aldırmak sureti ile teslim etmek.

Talep halinde Valilik Makamının Tören ve Ağırlama giderlerinin karşılanması işlemlerini yerine getirmek,

İl birimleri için yıl içerisinde ihtiyaç duyulabilecek malzemeleri tespit etmek, bu malzemelerin özelliklerini de belirtir şekilde İdari ve Teknik Şartnamelerini hazırlayarak, ihale yolu ile satın alınmak üzere, İhale İşleri Alt Biriminden talep etmek. İhale yolu ile satın alınan malzemelerin Muayene ve Kabul İşlemini yaparak ambara teslim etmek, ambara malzeme alımlarına ait aşamaları yerine getirmek,

Bilgi İşlem Müdürlüğünce yapılacak talepler doğrultusunda, telefonlarla ilgili yeni abonelik veya abone iptal vs. yazışmaları yapmak,

Bilgi İşlem Müdürlüğünce yapılacak talepler doğrultusunda, abonesi olduğu internet abonelikleri ile ilgili işlemleri yapmak,

İl Özel İdaresini abonesi bulunduğu yayınların takibini ve abone süresi bitenlerin yenilenmesi, ihtiyaç halinde yeni abonelikler yaptırılması veya abonelik ihtiyacı kalmayan yayınların abonelik iptal iş ve işlemlerini yürütmek,

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

4.3- İdari İşler Bürosu:

İdarenin merkez binasında görevli taşıtların görevlendirme onaylarını almak, taşıt görev emirlerini düzenlemek, göreve çıkan araçlarda; yapılacak kontrollerde istenebilecek araç, gereç, görevlendirme onayları, araç görev belgelerinin taşıtlarda bulundurulmasını sağlamak,

Birimlerce taşıt taleplerinde kullanılmak üzere, taşıt talep formu hazırlatmak, birimlere vermek, taşıt talep eden birim tarafından doldurulmuş formla birlikte görevlendirme yapmak,Giyecek, yiyecek yardımı yönetmeliği gereğince, bu hakka haiz personelin yararlandırılmasını sağlamak,

Sabah mesai saatinden önce bütün servisler temizliğinin yapılmasını sağlamak,

Haftada en az bir defa umumi temizlik yaptırmak.

Hizmet Binasında danışma memurluğunun hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek takip ve kontrolünü yapmak.

Daimi Encümen çay ocağının düzenli çalışması ve çalıştırılması için gerekli tedbirleri almak,

Resmi bayram günlerinde binaların bayraklarla donatılmasını sağlamak,Haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek, santralin düzenli çalışmasını sağlamak ve işlemlerini yürütmek,

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

4.4- Arşiv İşlemleri Bürosu:

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde arşiv politikasını oluşturmak, geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek, bunlara ilişkin esasları belirleyerek Mali Hizmetler Müdürlüğünün tasvibine sunmak ve izlemek,

Birim arşivlerinden Kurum arşivine devredilen arşivlik malzemeyi teslim almak,Birimlerden teslim alınan malzemeyi uygun şartlarda muhafaza etmek, kayba uğramalarını önlemek,

Birimlerden teslim alınan malzemeyi asli düzenleri içerisinde aidiyetlerini bozmadan yerleştirmek,Depo yerleşim planını hazırlamak,Ayıklama ve imha komisyonlarını oluşturmak,Malzemenin tespit ve değerlendirmesini yapmak,İl Özel İdaresinin arşivlerinde ayıklama, saklama, imha ve diğer faaliyetlerine rehberlik etmek, denetlemek veya denetlenmesini sağlamak,Birimlerce tespit edilen imhalık malzeme ile kurum arşivinde ayıklama ve imha komisyonunca tespit edilen imhalık malzemenin imhasını sağlamak, Ayıklama ve imha komisyonunun çalışmaları sonunda Devlet Arşivine devredilmesi uygun görülen arşiv malzemesini tasnif ederek envanterleriyle teslim etmek ve devredilmeyecek olanların korunmasını sağlamak,

Arşivlik malzemenin tamir ve restorasyonunu yapmak ve/ veya yaptırmak,Arşivlik malzemenin kopyalarını çıkararak devamlılığını sağlamak ve bunları küçük hacimlere döndürmek için film, mikrofilm ve gerektiğinde diğer ileri teknikleri uygulamak, Araştırmaya açık malzeme için tanıtıcı rehber ve katalog hazırlamak,Birim ve kurum arşivlerinden faydalanma taleplerini karşılamak, kolaylaştırıcı tedbirleri almak, Araştırma taleplerini değerlendirmek ve gerektiğinde yerine getirmek,

Birim arşivlerinden gelen yıllık faaliyet raporlarını değerlendirmek. Her türlü arşiv bilgi ve belgesiyle ilgili olarak Devlet Arşiviyle işbirliği yapmak,

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

5)- YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ile belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerleşme birimlerinin ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin yollarının yapımını, onarımını, bakımını gerektiğinde asfaltlanmasını, sanat yapılarını ve köprülerini, protokollü işleri, Trafik Kanunu ile verilen görevleri yapmak veya yaptırmak, bu maksatla gerekli teknik ve idari işleri yürütmek, bağlı birimleri sevk ve idare etmek.

Birim Müdürü, büro yöneticilerine yapacağı iş bölümü uyarınca birim hizmetlerini yürütmekle sorumludur.

Ambarlara giriş kaydı yapılan ve birime teslim edilen dayanıklı taşınırlara bir sicil numarası vermek

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereğince Birim arşivinde bekleme süresini tamamlamış muhafazasına lüzum kalmayan ve imha edilecek evrak v.s. imha edilmek üzere Kurum Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu tutanakla teslim eder. Arşiv özelliğini taşıyan evrakı ise süresi içerisinde kurum arşivine teslim eder.

Müdürlüğünde görev yapan personelin izin onaylarını, hasta sevk kağıtlarını ve puantajlarını imzalamak,

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

5.1- Makine İkmal Bakım ve Onarım Bürosu

Her türlü alet - edevat, taşıt ve makineler ile donatımlarını, bunların işletilmesi, tamiri için gerekli bütün malzemeyi vasıflarıyla belirlemek, sağlamak, icabında imal etmek ve ettirmek, arazi dahil bina ve taşınmaz malları geçici olarak kullanmak ve satın almak

İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek ayrılarak, diğer resmi dairelerce satın alınan taşıt araçları ile ilgili; Vali Makam veya İdarece verilen emirler doğrultusunda satın alma, işlemlerini yerine getirme ve bu araçların ilgili Daimi Encümenden kararları çıkartmak, daireye protokol ile teslimini yapmak, kayıtlarını tutmak, ilgili dairece tekrar iadesi durumunda veya hurdaya ayrılması durumunda, bunlarla ilgili teslim alma, yeniden değerlendirme iş ve işlemlerini yapmak.

Hurdaya ayrılan taşıt araçlarının Trafik ve Maliye işlemlerini yaparak, Daimi Encümen kararlarını çıkartarak, muhammen bedelini tespit etmek, Satış için İdari ve teknik şartnamesini düzenleyerek, bu araçların satışının yapılmasını sağlamak. Bu araçlarla ilgili resmi dairelerle her türlü yazışmaları yapmak,

Demirbaşa kayıtlı taşıtların, İdaremiz hizmetlerinde kullanılan veya Vali Makam hizmetlerinde kullanılan taşıtların doğabilecek arızaların giderilmesi için gerekli tedbiri almak, arızalanması halinde tamirlerini yaptırmak, sigorta ettirilmesi gerekiyorsa bu işleminde yerine getirilmesini sağlamak,

İdaremiz hizmetlerinde kullanılan taşıtlar, için ihtiyaç duyulan akaryakıtları, yıllık olarak belirlemek, idari ve teknik şartnamesini hazırlayarak İhale işlemleri bürosundan akaryakıtların satın almasını talep etmek, akaryakıtların teslim alma işlemlerini, ödeme, kayıt ve ayniyat işlemlerini yapmak,

İş Makinelerinin yıllık envanter formlarını düzenleyerek ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak,

Hizmet otoları için ihtiyaç duyulan akaryakıt çeklerini temin ederek talep halinde senet karşılığında şoförlere teslim etmek,

İl Özel İdaresinin hizmetlerinin gerektirdiği iş makineleri, ekipman ve yedek parçaların anateknik özelliklerini ve miktarlarını tespit etmek, satın alınması için teklifte bulunmak,

Makine,ekipman ve yedek parçaların dağıtımı ile transferini yapmak ve ikmal sistemini ihtiyacı karşılayacak şekilde geliştirmek,

Müdürlük atölyelerinde malzeme, yedek parça ve teçhizat üretimini planlamak ve gerçekleşmesini sağlamak,

Makine, ekipman ve yedek parçalarda meydana gelen karakteristik arızaların giderilmesi için gerekli etüt ve tadilatları yapmak, yaptırmak,

Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir ve terkin işlemlerini denetim ve icra etmek, satış ve değerlendirilmesini sağlamak,

Makine parkı ile ilgili yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak,

Araç, gereç ve iş makinelerinin sevk idaresini yapmak,

Hizmet alanı içerisindeki plan, proje, etüt çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

Taşıtların görevlendirme onaylarının alınmasını sağlamak, taşıt görev emirlerini düzenlemek, göreve çıkan araçlarda; yapılacak kontrollerde istenebilecek araca ilişkin malzeme ve belgelerin bulundurulmasını sağlamak, Araç takip kartlarının kayıtlarını tutmak.

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

5.1.1.-Taşınır Mal Kayıt Bürosu :

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 18 Ocak 2007 tarih ve 26407 sayılı resmi Gazetede yayımlanan “Taşınır Mal Yönetmeliği” hükümlerince gereken işlemleri yerine getirmek ve buna bağlı olarak aşağıdaki işlemleri yürütmek

a) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.

b) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

c) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.

ç) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.

d) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.

e) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.

f) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

g) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.

ğ) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.

h) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.

ı) Ayrıca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

5.2-Yol ve Ulaşım Hizmetleri Bürosu :

Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin, orman yollarının ve orman içi yolların yol ağını tespit etmek, bu yolları, köprüleri, sanat yapılarını, köy içi yollarını yapımı, onarımı, bakımını, gerektiğinde asfaltlanmasını yapmak, mevcutları geliştirmek, trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek,

Hizmet alanı içerisindeki plan, proje, etüt çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

6)- PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Yatırım ve hizmetler için ihtiyaç duyulan etüt ve projeleri, ARG. Projelerini yürütmek,

İl Özel İdaresinin yatırım proğramında yer alan ve merkezi idarenin taşra teşkilatına ilişkin yatırımların ihale öncesi arazi çalışmalarının ve proje çalışmalarının, Röleve ve ruhsat iş ve işlemlerinin yapılması, yaklaşık maliyetlerin, ihale işlem dosyalarının hazırlanması ve ihalelerinin gerçekleştirilmesi, denetimi üstlenilen yapım işinin fen ve sanat kurallarına uygun yapılıp yapılmadığı ile hakediş, kabuller ve iş artışı ile revize fiyatlarının hazırlanmasını yapmak,

Yatırımlara ait ihale öncesi arazi ve proje çalışmalarını yapmak,

İhalesi yapılacak işlerin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak,

İhale işlem dosyasını hazırlamak,Her türlü tatbikat projesi ve detayları tasdik işlemleri,

Röleve çalışması yapmak,

Yatırımlara ilişkin gerekli ruhsatların alınması ve takibini yapmak,

Plan ve Proje Müdürlüğünce ihalesi yapılan işlerin hak ediş, geçici ve kesin kabul işlemleri ile gerektiğinde tasfiye ve fesih işlemlerini yapmak,

İhalesi yapılan işlerin kontrol ve denetimini yapmak,

Kesin hesabı düzenlemek.

Yeni birim fiyat tanzimi, iş artışı, revize birim fiyatları hazırlamak,

İdarenin uygulama projeleri ile ilgili planlamaları yapmak, yaptırmak gerekli arsa ve araziyi temin etmek,İskan Kanunları, özel kanunlar ve kamulaştırmalar dolayısıyla yapılacak hizmetlerin uygulama öncesi her türlü etüt, proje ve planları yapmak, yaptırmak,Toprak etüt hizmetlerini yapmak,

Arazi toplulaştırması için etüt, planlama, program ve projeleri yapmak, yaptırmak,

Kredilerle finanse edilen hizmetlerle ilgili projeleri yapmak, uygulanmasını takip etmek,

Hizmet için lüzumlu her türlü harita, istikşaf, araştırma, etüt proje, rasat, istatistik, envanter, birim fiyat ve analiz gibi işleri yapmak, yaptırmak,

Hizmet ve tesislerin yapılması, geliştirilmesi, onarım, bakım ve emniyetle işletilmesi için gerekli tesis, atölye, bakımevi, laboratuar, araştırma ve verici telsiz istasyonu, idari ve sosyal diğer tesislerin plan ve projelerini yapmak, yaptırmak,

Ambarlara giriş kaydı yapılan ve birime teslim edilen dayanıklı taşınırlara bir sicil numarası vermek

Birim Müdürü, büro yöneticilerine yapacağı iş bölümü uyarınca birim hizmetlerini yürütmekle sorumludur.

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereğince Birim arşivinde bekleme süresini tamamlamış muhafazasına lüzum kalmayan ve imha edilecek evrak v.s. imha edilmek üzere KurumArşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu tutanakla teslim eder. Arşiv özelliğini taşıyan evrakı ise süresi içerisinde kurum arşivine teslim eder.

Müdürlüğünde görev yapan personelin izin onaylarını, hasta sevk kağıtlarını ve puantajlarını imzalamak,

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak,

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde Büronun işlemleri ve yönetiminden sorumludur

6.1.-Etüt Proje Bürosu

3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Kanunu ve İdarenin yatırım programında belirtilen İçme Suları ve Kanalizasyon İşleri, Sulama ve Toprak İşleri ile Etüt ve Proje hizmetlerini yapmak, yaptırmak koordine etmek,

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

6.2.-AR-GE ve Planlama Bürosu

İdarenin görev alanı içerisindeki hizmetlerin geliştirilmesi için araştırma yapmak, bilgi toplamak, bilgi sistemi bankası oluşturmak.

Jeotermal kaynakların kayıtlarını tutmak, kaynaklar hakkında rapor hazırlamak, fizibilite çalışması yapmak, eğitim vermek.

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

6.3.-Su ve Kanal Hizmetleri Bürosu

Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin su, elektrik, kanalizasyon tesislerinin inşaatı, bakımı, onarımı, geliştirme ve işletme hizmetlerini düzenlemek üzere gerekli tedbirleri almak, bakım, onarım, işletme ve geliştirme hizmetlerine ait esasları tespit etmek ve yürütmek,

Köy ve bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara sağlıklı, yeterli içmesuyu ve kullanma suyu tesislerini yapmak, geliştirmek ve yapımına destek olmak, sondaj kuyuları açmak, bu maksatla umuma ait sular ile kanunlarla köye ve köylüye devir ve tahsis edilmiş veya köyün veya köylerin eskiden beri intifaında bulunmuş olan suları; köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin, askeri garnizonların ihtiyacına göre tevzi etmek, kısmen veya tamamen başka köye, köylere, bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara tahsis etmek ve tahsis şeklini değiştirmek

Mevcut tesislerin onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak, gerektiğinde tesisleri geliştirmek için tedbirler almak ve aldırmak, hizmet götürülen yerleşim birimleri ile ilgili çevre sağlığı hizmet ve düzenlemelerini gerçekleştirmek,

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından vaki olacak içme suyu ve sondaj taleplerini imkanlar ölçüsünde protokol düzenleyerek bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak,

Küçük akarsular üzerinde hidroelektrik santralleri yapmak, yaptırmak,

Güneş, rüzgar ve diğer enerji kaynaklarından yararlanarak tesisler yapmak,

Köy yerleşim yerlerinde kanalizasyon sistemi tesislerini yapmak, yaptırmak,

Mevcut tesislerin onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak, gerektiğinde tesisleri geliştirmek için tedbirler almak ve aldırmak, hizmet götürülen yerleşim birimleri ile ilgili çevre sağlığı hizmet ve düzenlemelerini gerçekleştirmek,

Köylerin nakil, toplulaştırması gereken kom, mezra vb. yerleşme birimlerinin iskan hizmetlerini ve alt yapı tesislerini yapmak ve yaptırmak,

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

6.4.-Sulama, Yapım ve İnşaat Bürosu

Sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli tesislerin kurulması, ıslahı ve tevsii ile ilgili inşaatları yapmak veya yaptırmak,

Arazi toplulaştırma hizmetlerinin uygulanmasını yapmak veya yaptırmak,

Devlet sulama şebekelerinde arazi tesviyesi, tarla içi drenaj, yüzey tahliye, yol münferit drenaj gibi hizmetleri yapmak ve yaptırmak,

Tarla içi hizmetlerin geliştirilmesi ile ilgili DSİ. ve diğer Kuruluşlarla yapılan protokollerin uygulanmasını sağlamak,

Uygulanan projelerin kesin hesaplarını yapmak,

Kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun bir şekilde, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını, korunmasını, geliştirilmesini sağlamak, çiftçilerin hizmetine götürmek üzere gerekli araştırma, etüt, hizmet ve yatırımlara ait program ve projeleri yapmak ve yaptırmak, bunlardan tasvip edilenleri uygulamak ve uygulattırmak,

Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, denetlemek ve bu konu ile ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,

Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan taşlı, asitli, alkali veya turbiyer toprakları ve kurutulmuş sahaları tarıma elverişli hale getirmek,

Devletçe ikmal edilmiş sulama tesislerinden alınan veya her ne suretle olursa olsun tarım alanlarında bulunan suyun tarımda kullanılması ile ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri gibi tarım sulaması hizmetlerini ve bu konularda gerekli diğer işleri yapmak,

Ekonomik üretime imkan vermeyecek derecede parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş tarım arazilerinin teknik, ekonomik ve işletme imkanları ölçüsünde toplulaştırılmasını yapmak,

Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici ve depolayıcı tarım arazileri için sulama suyu ve hayvanlar için içme suyu sağlanmasına yönelik gölet ve diğer tesisleri yapmak ve yaptırmak,

Toprak muhafaza, arazi ıslahı ve sulama gibi faaliyetlerde gerektiğinde birlikler, ortaklıklar, döner sermayeli ve tüzelkişiliği haiz işletmeler kurmak veya döner sermayeli işletmelerini, bu işlerle meşgul birimleri, şirketlere veya işletmelere ortak etmek, bunlarla ilgili her türlü çalışmaları yapmak,

Kiraya verilecek hazine arazisi genişliğini, kira bedelini ve kiralayacak olan topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçileri tespit etmek ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazinin tespit, tayin ve her türlü ölçü işlerini yapmak ve Hazine adına tescil işlemlerini yaptırmak ve evvelce dağıtılan arazilerde tashih, ıslah ve istirdat işlemlerini yapmak, mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve tahsisini yapmak, ayrıca lüzumlu hallerde bunlardan ihtiyaç fazlalarının tespiti ile Hazine adına tescilini sağlamak, büro hizmet alanı içerisindeki plan, proje, etüt çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

6.5.-Adres ve Numaralandırma Bürosu

İlimiz Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları dışındaki yerleşim yerlerindeki alanlarda binaların numaralanması, numaralandırılan binalara ait adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesi, bilgilerin güncellenmesi çalışmaları ile ilgili İl ve İlçe Özel İdarelerinde Numaralama Bürolarının kurulması, çalışma amaçlarını belirlemek ve ilgili Kurum, Kuruluş ve Birimler arasında koordinasyon,iş birliği, sürat ve etkinlik sağlamak.

Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde adres kayıt sistemi oluşturulması, çalışmaların yürütülmesinde yerleşim yerlerinde harita ve kroki destekli numaralama çalışmalarını yapmaktan ve oluşturulacak Ulusal Adres Veri Tabanında işlemek ve bu verilerin güncelliğini sağlamak.

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

6.6.-KÖY-DES Bürosu

KÖY-DES (Köylerin Altyapılarını Destekleme Projesi) kapsamında yapılan çalışmaları yürütmek, takip etmek ve kayıtlarını tutmak, raporları hazırlamak,

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

7)- İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

5302 Sayılı Kanunla verilen ;l çevre planı ve 2863 sayılı kanunla verilen koruma amaçlı imar planı ve 5366 sayılı kanuna göre ilan edilen yenileme alanları projelerinin,mücavir alan sınırları dışındaki imar planları, parselasyon planları, mücavir alan sınırlarının tespiti, ifraz ve tevhid işlemleri, kaçak yapıların denetimi ve yıkım için gerekli tespit işlemlerinin yapımı,afet ve acil durum planlarının yapmak,

Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği ön izin belgesini düzenlemek,

İlgili idare tarafından belirlenecek programlar çerçevesinde; il özel idaresi mülkiyet ve denetiminde bulunan, maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştirecek mali yeterliliğe sahip olmayan maliklerin mülkiyetinde bulunan ve il genel meclisince belirlenen taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlamak,

Yerel yapı ustalarını yetiştirmek amacıyla eğitim programları düzenlemek

Ambarlara giriş kaydı yapılan ve birime teslim edilen dayanıklı taşınırlara bir sicil numarası vermek

Birim Müdürü, büro yöneticilerine yapacağı iş bölümü uyarınca birim hizmetlerini yürütmekle sorumludur.

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereğince Birim arşivinde bekleme süresini tamamlamış muhafazasına lüzum kalmayan ve imha edilecek evrak v.s. imha edilmek üzere Kurum Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu tutanakla teslim eder. Arşiv özelliğini taşıyan evrakı ise süresi içerisinde kurum arşivine teslim eder.

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

7.1.-Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB)

Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği ön izin belgesini düzenlemek.

Taşınmaz kültür ve tabi varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında tadilat ve tamiratların özgün biçim ve malzemeye uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi düzenlemek,

Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin saptanması durumunda onarımı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne bildirmek,

Taşınmaz kültür ve tabiat varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamaları varsa koruma amaçlı imar planı koşulları da dikkate alınarak izin vermek ve denetlemek,

Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemek,

Koruma bölge kurulu tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar için kullanma izin belgesi düzenlemek,

Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların koruma alanlarında koruma yüksek kurulunun ilke kararları, koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre gerekli işlemleri yapmak, uygulamayı durdurarak durumu koruma yüksek kuruluna bildirmek.

Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam olmaları halinde can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemleri yapmak, durumu koruma bölge müdürlüğüne bildirmek,

Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını yapamayacak durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak mali yardımlar ile ilgili düzenlemeleri yapmak,

Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını yapamayacak durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak teknik eleman yardımında doğrudan görev almak yada bu görevi üstlenenleri denetlemek,

Belediyenin görevleri arasında yer alan kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasına yönelik programları hazırlamak, bu amaçla yapılacak uygulamalara ilişkin işlemleri yürütmek, 21/07/1983 tarihli ve 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu işe 05/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı imar kanununa aykırı uygulamaların tespiti halinde ilgili idareye ve cumhuriyet savcılığına bildirimde bulunmak.

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

7.2.- İmar Hizmetleri Bürosu

Mücavir alanlar dışındaki yapılanmalara ilişkin imar ve parselasyon planlarını yapmak.

Köylerde, belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kalan yerleşim birimlerinde iç iskanın düzenlenmesi ve köy geliştirme merkezlerinin kurulması ile ilgili çakışmaları yürütmek,

Bu Yapılanmaların ruhsat ve fen kuralarına uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek,

Kaçak yapıları denetlemek, kurallara uygun olmayanların cezalarının kesilmesini ve yıkımı gereken kaçak yapılar için gerekli bütün işlemleri yürütmek,

Mücavir alanların tespitini yapmak.

İfraz ve tevhit işlemlerini yapmak.

İl çevre düzenini yapmak/yaptırmak,

Çevreci sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak proje üretilmesinin sağlamak,

Bakanlıklarca İlimizde uygulanan çevre projelerinin desteklenmesinin sağlanmak,

İl Özel İdaresi,yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla İlin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum planlarını yapıp, ekip ve donanımı hazırlamak.

Koruma amaçlı imar planlarının yapımı yada yaptırılmasının sağlamak,

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

7.3.- Eğitim Bürosu

Yerel yapı ustalarını yetiştirmek amacıyla eğitim programları düzenlemek,

Yerel yapı ustalarının eğitim programlarına katılmasını sağlamak,

Eğitim programını başarıyla tamamlayanları belirleyerek gerekli sertifikaların verilmesini sağlamak,

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

7.4.- Proje Bürosu

İlgili idare tarafından belirlenecek programlar çerçevesinde; il özel idaresi mülkiyet ve denetiminde bulunan, maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştirecek mali yeterliliğe sahip olmayan maliklerin mülkiyetinde bulunan ve il genel meclisince belirlenen taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlamak,

Bu süreçte özel uzmanlık gerektiren konularda üniversite ve araştırma kurumları ile işbirliği yapmak,

Hazırlanan projelerin, ilgili idarelerdeki izin ve onay süreçlerine katılmak ve süreçlerin tamamlanmasını takip etmek,

İl özel idaresi mülkiyet ve denetiminde bulunan taşınmazların koruma bölge kurullarınca onaylanan projelerinin uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamak,

Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi için oluşturulan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına "Katkı Payı" kapsamında belediyelerce kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeleri değerlendirerek valiye görüş vermek

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

8)- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İl Özel idaresinin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalarını yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak, İl Özel idaresinin personel ihtiyacını karşılamak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde mevcut personelin sicil, disiplin, tayin, terfi, emeklilik, nakil ve eğitim hizmetlerini yürütmek, İdarenin basın ve halkla ilişkiler işlemlerini yürütmek, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu işlemlerini yürütmek, Özel İdare Genel Sekreterliği Özel Kalem işlemlerini yürütmek, İdarenin Evrak işlemlerini yürütmek, birimde görevli memur ve diğer çalışanların sevk ve idaresi, görev dağılımı, sicil ve disiplin işlemlerini yürütmek,

5286 sayılı Kanunla idaremize devredilen (İlçelere görevlendirilenlerde dahil) personelin özlük hakları ile ilgili maaş, ücret bordroları, SSK prim bordroları ve SSK prim bildirgeleri iş ve işlemlerini yapmak ve devreden tüm personelin (memur-işçi) maaş ve ücretleri ile ilgili ödenek ihtiyacını belirleyerek Maliye Bakanlığından ödenek talep etmek üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bildirmek,

Toplu İş Sözleşmelerinin uygulamasını takip etmek,

Ambarlara giriş kaydı yapılan ve birime teslim edilen dayanıklı taşınırlara bir sicil numarası vermek

Birim Müdürü, alt birim ve büro yöneticilerine yapacağı iş bölümü uyarınca birim hizmetlerini yürütmekle sorumludur.

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereğince Birim arşivinde bekleme süresini tamamlamış muhafazasına lüzum kalmayan ve imha edilecek evrak v.s. imha edilmek üzere KurumArşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu tutanakla teslim etmek. Arşiv özelliğini taşıyan evrakı ise süresi içerisinde kurum arşivine teslim etmek.

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

8.1.-Personel Bürosu

8.1.1.-Memur Personel Bürosu

Personel hareketlerini düzenlemek ve değerlendirmek,

Kurum personelinin açıktan atama işlemlerini yürütmek,

Kurum personelinin kuruluşlar arası nakil ve yer değiştirme işlemleri ile başka kurumlardan naklen gelecek personelin işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmakİlÖzel idaresi merkez ve İlçe birimlerinin kuruluşlarının standart kadroya göre tespit etmek, kadro düzenlemesi ve planlamasını yerine getirmek,

Kurumun ihtiyacı olan kadroların alınması, dağıtılması tenkis-tahsis, iptal-ihdas işlemlerini yapmak.

Dolu, boş kadroların üçer aylık dönemler halinde Mali İdareler Müdürlüğüne bildirmek.

Derece-kademe, terfi işlemlerini yapmak,

İl Özel İdaresi Memurları görevde yükselme yönetmeliği gereği sınav işlemlerini yapmak,

İntibak işlemlerini yapmak,

Emekli keseneğine esas hizmetlerin değerlendirilmesi ve kesenek işlemlerini yapmak,

243 sayılı KHK’nın dokuzuncu maddesi uyarınca kademe ilerlemesi işlemlerini yapmak

657 sayılı DMK'nun 54. ve 58. maddelerine göre aday memurların asaletlerinin onaylanması işlemlerini yürütmek,

Asli devlet memurluğuna atananların Yemin Merasimini düzenlemek,

657 sayılı DMK'nun 109. maddesi gereği Memur Kütük defterini işlemek

Personelin Kılık-kıyafet yönetmeliğine uygunluğunu kontrol etmek,

Askerlik borçlanması talebinde bulunan personelin 5434 sayılı kanunun 4 mad. 4839 sayılı kanunun Ek 31. maddesi ile yapılan değişiklik gereğince askerlik borçlanması işlemini yapmak,

Diğer kurumlarda geçmiş hizmeti bulunan personelin hizmet birleştirilmesiyle ilgili işlemleri yapmak.

Hastalık raporlarının yönetmeliğin 3. maddesine uygun olup olmadığını kontrol etmek,

Personelin yazılı müracaatı ile istifası, mezuniyetsiz ve kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin on gün devam etmesi halinde yazılı müracaatı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunmuş sayıldığından gerekli işlemleri yapmak,

Her ay derece ve kademe ilerlemesi yapacak olan personelin DMK nun 241 sayılı KHK ile değişik 65. maddesi gereğince terfilerine ait işlemleri yaparak İlçe Özel İdaresine göndermek, bu terfi onaylarından birer suret ilgili personele vermek.

Her ay periyodik olarak çeşitli kurumlara yazılan yazıları göndermek.

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 39.maddesi gereğince emekli olacakların işlemleri yapmak

Memurlara yıl içinde verilecek zam ve tazminatlara ilişkin cetvelleri süresi içinde hazırlayarak vizesi için Valiliğe sunmak.

Günlük devam izlenim çizelgesini hazırlamak,

Talep karşılığında memurların hasta sevk kağıtlarını düzenlemek, (Ek Hizmet Binasında görev yapan personel hariç)

Memurların mazeret izinleri ile hastalık izinlerine ait işlemleri yapmak,

Senelik izin talebinde bulunan personelin izin formlarını doldurmak ve ilgili birime göndermek,

Ayrılan personelin dosya devir işlemlerini yapmak

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan tüm personelin maaş bordrolarını yapmak, özlük hakları ile ilgili diğer tüm iş ve işlemleri yapmak,

Personel ihtiyacını kadro olanakları ölçüsünde sağlamak,657 sayılı DMK'nun 76.maddesi gereğince kurum içi ve 74.maddesi gereğince kurum dışı naklen atamaların tayin işlemlerini yürütmek.

Personel ihtiyacı tespit edip, temini yoluna gitmek

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4/1-c maddesi gereğince yeni göreve başlayan personelin İnternet ortamında İş Giriş Bildirgesini düzenlemek,

Her ayın 15'inden önce memur maaş bordolarını düzenlemek, maaş ödemesine ait her personele maaş tahakkuk ve kesintilerini gösteren bir belge vermek,

İdarede Kadro karşılığında Sözleşmeli olarak çalışan personelin özlük dosyasını tutmak maaş ve diğer özlük işleri yapmak ve yılı sonunda sözleşmesi yenilenecek olan personelin sözleşmelerini yenilemek ve ücretleri hakkında İl Genel Meclisine teklif sunmak

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

8.1.2.- İşçi Bürosu :

5286 sayılı Kanunla idaremize devredilen ve halen İl Özel İdaresinin Sürekli İşçi Kadrolarında4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan işçilerin

Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışan işçileri peryodik muayenelerini yaptırmak,

Kurum içi yer değiştirme (nakil) onaylarını yapmak,

Kurum içi görevlendirmeleri yapmak,

Emekliye ayrılacak olan personelin emeklilik onaylarını almak,

Terfi, sicil işlemleri, disiplin iş ve işlemleri yapmak,

Sağlık kuruluşlarına hasta sevkleri ile çalışan personelin izin onayları yapmak, ücret bordrolarının yapılmasına esas puantajları (ek hizmet binasında binada çalışan personelin puantajları, hasta sevkleri ve senelik, idari, sendikal, mazeret izinleri hariç) hazırlamak,

Özlük dosyalarını tutmak,

Ücret bordrolarının yapımı ile SSK prim bordroları ve prim bildirgelerini hazırlamak ve elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermek,

5286 sayılı kanunla idaremize devredilen ve ilçelerde görev yapan işçilerin terfi - sicil iş ve işlemleri yapmak, özlük dosyalarının tutulmak, kurum içi yer değiştirme (nakil) ve emeklilik onaylarını almak,

5286 sayılı kanunla devredilen personelin maaş, ücret ve ödemeleri için ihtiyaç duyulan ödeneği belirlemek ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bildirmek.

Devreden personelden seyyar görevli personelin yılı içerisinde görev mahalli dışında görevlendirildiği günler için ihtiyaç duyulan adam/ gün sayısını tespit etmek ve Maliye Bakanlığına vize ettirmek ve birimlere dağıtımını yapmak ve takip etmek

İdarede çalıştırılması düşünülen geçici işçilerin vize işlemlerinin yapılması için Valiliğe sunulmak üzere gerekli evrakları hazırlamak, dönem sonunda çalışanların çıkışlarını yapmak,

Ayrılan personelin muvafakat işlemlerini yerine getirmek

Her ayın 14’ünde İşçi ücretlerinin ilgililere ödenmesini sağlamak, her işçi için ayrı, ayrı olmak üzere, ücret tahakkuk ve kesintilerini gösterir bir belge vermek.

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

8.1.3- Ek Hizmet Binası Personel Bürosu :

İl Özel İdaresinin bünyesinde bulunan birimlerden Plan Proje Yatırım ve İnşaat, Yol ve Ulaşım Hizmetleri, İmar ve Kentsel İyileştirme ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli 657 sayılıDevlet Memurları Kanuna, 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan personel ile bu müdürlüklerde görev yapan sözleşmeli personelin,

Sağlık kuruluşlarına hasta sevklerini yapmak,

Memur personelin İzin onaylarını yapmak, (Mazeret ve Sağlık izinleri hariç)

İşçi Personelin senelik, idari, sendikal, mazeret vb. izinlerini yapmak

İşçi Personelin ücret bordrolarının yapılmasına esas puantajlarını hazırlanmak

Sözleşmeli personelin izinlerini yapmak.

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

8.2.- Sicil ve Disiplin Bürosu :

İdarede görevli personelin sicil dosyaları hazırlamak

Personelin sicil raporlarının değerlendirilmesi işlemlerini yapmak,

Soruşturma, savunma,ceza işlemlerini yürütmek

Personelin arşivlik dosyalarını tutmak,

Ödül işlemlerini yapmak,

Personelin mal bildirim beyannamesini almak.

Personele verilecek disiplin cezaları ile ilgili işlemleri yapmak.

Günlük olarak personelle ilgili evrakların sicil dosyaların konulmasını sağlamak

Disiplin Kurulu ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği gereğince bir yıl için İl Daimi Encümenince Özel İdareDisiplin Kuruluna üye seçilmesine ait teklifi hazırlamak ve İl Daimi Encümenine sunmak.

Disiplin Kurulu toplantı ve çağrı yazışmalarını yapmak,

3628 Sayılı Kanun gereğince sonu(o)ve (5) ile biten yıllar en geç Şubat ayı sonuna kadar memurların Mal Beyannamelerini alarak gerekli kontrolünü yapıp sicil dosyasında muhafaza eder

44857 sayılı İş Kanununa tabi çalış personelden işyeri disiplinine uymayanların durumlarını görüşmek üzere İşyeri Disiplin Kurulunu her yıl oluşturmak,

İşyeri Yüksek Disiplin Kurulunu oluşturmak

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonunu oluşturmak,

Hasar Zarar Komisyonunu oluşturmak,

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

8.3.- Eğitim ve Geliştirme Bürosu :

İl Özel İdaresi personeli, İl özel idaresi Kanunu ve diğer mevzuat hakkında idarece belirtilen tarih ve sürelerde eğitime tabi tutmak.

İdareye yeni atanan personeli hizmet içi eğitime tabi tutmak.

İl Özel İdaresi personelini değişen ve gelişen teknoloji hakkında bilgilendirmek.

İl Özel idaresi personelinin performans ölçütlerini belirlemek, performans artırıcı faaliyetler düzenlemek.
İdaremiz personelinin, İl Özel İdaresini ilgilendiren kanun, Tüzük ve yönetmelikler ve diğer değişiklikler hakkında bilgi edinmesi, yetiştirilmesi ve değişen durumlara adapte olabilmesi için her yıl hizmet içi kurs verilmesi hususunda gerekli irtibat ve koordinasyonu sağlar, kursun başlaması ve sonuçlandırması ile ilgili iş ve işlemleri koordine etmek.

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

8.4.- Basın ve Halkla İlişkiler, Bilgi Edinme ve Özel Kalem Bürosu :

İdaremize kişi ve kuruluşlarca elden getirilen her nevi dilekçeyi kabul etmek, imza yetkisi verilen görevlilerin havalesine ve imzasına hazırlamak,yetkili mercilerce imzalanmasına ve ilgili yerlere intikaline ve sonuçlanmasına yardımcı olmak.

İdaremizle ilgili basında çıkan yazı ve haberleri takip etmek ve bilgi vermek.

4982 sayıl Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde; İdaremize yapılan başvuruları Bilgi EdinmeKanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde,

Başvuru dilekçeleri veya formları, kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimleri tarafından kabul edilir. Bilgi edinme birimleri, başvuru dilekçeleri veya formlarının 9 uncu maddede belirtilen şekilde verilip verilmediğinin kontrolünü yaptıktan sonra bunların evrak kayıtlarını yaparak hazır bulunmaları koşuluyla başvuru sahiplerine, başvurunun tarih ve sayısını gösteren bir makbuz verir.

Kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimleri dışındaki herhangi bir birimine ulaşan başvuru dilekçeleri veya formlar, işleme konulmadan derhal bilgi edinme birimlerine gönderilir.

9 uncu maddede belirtilen unsurları içermeyen başvuru dilekçeleri veya formları ile 10 uncu maddede belirtilen unsurları içermeyen elektronik posta yoluyla gönderilmiş başvuru dilekçeleri veya formları işleme konulmaz ve durum başvuru sahibine bildirilir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan başvuru sahiplerinin dilekçeleri veya formları, bu durumun anlaşıldığı tarihte hiç başvuru yapılmamış sayılarak işleme konulmaz.

Elektronik posta yoluyla yapılan bilgi edinme başvurularında, başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişilerin verdiği T.C. kimlik numarası, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasından, başvuru sahibi tarafından verilen ad ve soyadın doğru olup olmadığının tespiti amacıyla gerektiğinde sorgulanır. Gerçeğe aykırı ad ve soyadla yapılan başvurular işleme konulmaz.

Başvuru dilekçesi veya formu kaydedildikten sonra, en geç iki iş günü içinde kurum veya kuruluşun ilgili birimlerine gönderilir. Bu yazıda; başvurunun hangi birim tarafından cevaplanacağı ve başvuru sahibine hangi tarihe kadar cevap verilmesi gerektiği belirtilir. Bu tür yazıların hızlı bir şekilde ilgili birimlere iletilmesi için gerekli yetki devri işlemleri ilgili mevzuata uygun olarak yapılır.

Elektronik posta yoluyla gelen başvurular ilgili birimlere, elektronik ortamda veya başvurunun bilgisayar çıktısı iletilmek suretiyle gönderilir. Ayrıca başvurunun hangi birim tarafından cevaplanacağı ve istenen bilgi veya belge hakkında başvuru sahibine hangi tarihe kadar cevap verilmesi gerektiği belirtilir.

Kurum ve kuruluşlardaki bilgi edinme birimleri, Kanun ve bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre kurum ve kuruluşların ilgili diğer birimleriyle koordinasyon içinde görev ifa ederler.

Elektronik ortamda veya yazılı olarak alınan başvuruların bilgi veya belge güvenliği, kurum ve kuruluşlarda genel hükümlere göre sağlamak.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin, Özel idare birimlerine yönelik talimat, emir, direktif yazılarını yazmak,

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin gizlilik içeren yazılarını yazmak

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

8.5.- Genel Evrak İşleri Bürosu :

e-bakanlık sisteminden gelen evrakları sistem üzerinden gerekli birimlere havale işlemleri yapmak ve sistem dışından gelen evrakları umumi evrak kayıt defterine kayıt etmek, kayıttan sonra evrakları imza kartonuna koyarak havale için, havaleye yetkili amire götürmek,

Havale edilen evrakları birimlerine göre ayırarak, zimmet defterine kaydettikten sonra imza karşılığı ilgili birim yetkililerine teslimi sağlamak.

Valilik Makamının Posta, Telgraf, kargo giderlerini karşılamak üzere Evrak memuru adına yeterli miktarda avans bulundurmak,

Birimlerden postaya verilecek evrakların postaneye intikalini sağlamak.

Her yıl başında dahile ve harice dağıtılacak evraklar için zimmet defterine evrakı alanların ad ve soyadları ile tatbiki imzalarını almak,

Sistem dışında gelen Kişiye özel, gizli ve acele işaretli yazılar geldiğinde bu tür evrakların bizzat İnsan Kaynakları Müdürüne götürülmesini sağlamak,

e-bakanlık sisteminde elektronik ortama geçinceye kadar kullanılacak olan Evrak kayıt zimmet defterlerine sayfa numarası vererek, her sayfa ortası mühürlenip ve defterin sonuna kaç sayfadan ibaret olduğu belirtilerek İnsan Kaynakları Müdürü tarafından tasdik edilmesini sağlamak,

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

9)- ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeninin iş ve işlemlerini, İl Genel Meclisi Çalışma Usul ve Esasları yönetmeliği çerçevesinde yapmak, birimde görevli memur ve diğer çalışanların sevk ve idaresi, görev dağılımı, sicil ve disiplin işlemlerini yürütmek,

Ambarlara giriş kaydı yapılan ve birime teslim edilen dayanıklı taşınırlara bir sicil numarası vermek

Birim Müdürü, büro yöneticilerine yapacağı iş bölümü uyarınca birim hizmetlerini yürütmekle sorumludur.

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereğince Birim arşivinde bekleme süresini tamamlamış muhafazasına lüzum kalmayan ve imha edilecek evrak v.s. imha edilmek üzere Kurum Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu tutanakla teslim eder. Arşiv özelliğini taşıyan evrakı ise süresi içerisinde kurum arşivine teslim eder.

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

9.1.- Encümen İşleri Bürosu

Encümen Başkanı’nın emir ve gözetimi doğrultusunda encümen gündeminin hazırlanması ve hazırlanan gündemin encümen üyelerine dağıtmak,

Encümen gündeminin gündem sırasına göre Encümen Karar Defterine kaydetmek,

Encümene görüşülmek üzere gönderilen, ancak usul ve esas yönünden eksik olan belgelerin gerekçeleriyle birlikte ilgili birimlere geri göndermek,

Tamam olan evrakların, Encümen gündemine alınmak üzere kaydetmek,,

Encümen toplantıları konusunda ilgilileri haberdar ederek toplantı mekânını hazır bulundurmak,

Encümende alınan kararların varsa muhalefet şerhleriyle beraber Encümen Karar Defterine kaydedilmesi ve üyelere imzalatmak,,

Encümende verilen kararların raportörlük görevini yapmak,

Encümende görüşülen karalarla ilgili tutanakların düzenlemek,
Encümen kararı olarak işlemi tamamlanan dosyaların ilgili birimlere göndermek,

İl Encümenin aynı zamanda 2886 sayılı yasaya göre ihale komisyonu olmasından dolayı, ihale komisyonu sekretarya hizmetlerini yürütülmek,

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

9.2.- Meclis İşleri Bürosu

Meclis’in toplanması ile ilgili ilan ve duyuruların süresinde ilgililere ulaştırılmasını sağlamak,

Meclis toplantılarına ait gündem ve eklerinin divana düzenli bir şekilde sunulmasını sağlamak,

Meclis Başkanlığınca komisyonlara havale edilen tekliflerin seyrinin takip etmek,

Komisyonlardan düzenlenen raporların kaydının yapılarak rapor ve eklerinin çoğaltılması sağlanarak Meclis üyeleri ve ilgililere zamanında dağıtılmasını sağlamak,

Meclis oturumlarının ses veya görüntü kayıt cihazları ile kaydının yazılarak zapta geçirilmesini sağlamak,

Zabıtlara, uygun olarak Meclis kararlarının yazılması, kontrolü, Meclis Katip ve Başkanına imzalatmak,

Meclis kararlarının Valiliğe süresi içerisinde sunulmasının sağlamak ve takip etmek,

Meclis kararlarının usulüne uygun olarak ilan edilmesi ve meclis üyelerine duyurulmasını sağlamak,

Meclis ve İhtisas Komisyonlarını çalışmalarına müteakip ödenecek huzur hakları ile ilgili puantajlarının hazırlanmasını sağlamak,

Birimi ilgilendiren mevzuatın takibi ve uygulanmasını sağlamak,

Meclis Üyelerinin yoklama cetvellerinin düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak,

Meclis Başkanı tarafından komisyonlara havale edilen önerge, yazı ve benzeri evrakların ilgili komisyon başkanlarına ulaştırılmasını sağlamak,

Komisyonların diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapacağı yazışmaları düzenleyip koordine etmek,

Komisyonlarca hazırlanan raporların yazılıp imzalanmasını ve Meclis Başkanlığına ulaştırılmasını sağlamak,

İhtiyaç duyulması halinde Komisyona yardımcı olmak üzere teknik eleman, bilir kişi temini için gerekli çalışmaları yapmak.

Meclisin temsil ve ağırlama programlarını yapmak ve organizasyonları sağlamak,

Meclisin güvenlik ve temizlik işlerinin organizasyonlarında bulunmak,

Meclis Üyelerinin, İhtisas Komisyonlarının ve Meclis faaliyetleri için gereken ihtiyaçları ve binek araçları temin edilmesinde organizasyonu ve irtibatı sağlamak,

Meclis Başkanlık Divanının, parti gruplarının il genel meclisi üyelerinin tanınma ve tanıtmak faaliyetlerinde bulunmak,

Sivil toplum Örgütleri, vatandaşlar ve devlet kurum ve kuruluşları ile meclisin yapacağı ortak programları organize etmek,

İl Genel Meclisimizin kararları ile Özel İdare bütçesinden yapılan tesislerin açılış programları ve tanıtımlarını yapmak.Ayrıca bütçenin bütçeden ödenek ayrılarak diğer kuruluş ve kurumların yaptığı tesislerin açılışını yapmak,

İl Genel Meclisi toplantılarında Genel Meclis Toplantı Salonunu hazır hale getirmek,

Mahalli İdareler seçimlerinden sonucunda yeni seçilen üyelerin işlemlerini yapmak,

İstifa, ölüm gibi nedenle boşalan meclis üyeleri yerini görev yapacak yedek üyelerin işlemlerini yapmak, 3628 sayılı kanun gereği mal beyanlarını alarak Valiliğe göndermek,

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

10)- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İdarenin yönetimi altında bulunan misafirhane, yemekhane ve diğer sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

Plan ve Proje, Yatırım ve İnşaat, Yol ve Ulaşım Hizmetleri, İmar ve Kentsel İyileştirme ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kırtasiye, malzeme ve diğer ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilgili müdürlükten talep etmek,

5286 sayılı Kanunla idaremize devredilen (İlçelere görevlendirilenlerde dahil) personelin özlük (ücret, ikramiye, ölüm,doğum, giyim, fazla çalışma, sağlık, harcırah vs.) ve diğer sosyal haklarına ilişkin ödenek ihtiyacını tespit etmek ve Maliye Bakanlığından talep etmek,

Emekli Personelin Sosyal yardım zammı ödeneğinin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesini sağlamak,

Ek binadaki haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek, santralin düzenli çalışmasını sağlamak ve işlemlerini yürütmek,

İl Özel İdaresi emrinde görev yapan personelin, Giyecek, yiyecek Yardımı Yönetmeliği gereğince, bu hakka haiz olanların yararlandırılmasını sağlamak,

Tabldot (Yemekhane) Komisyonunu oluşturmak,

Yemekhanede ve Çay ocaklarında çalışan personelin portör muayenelerinin yapılamasını sağlamak,

Yemekhane ve yemek ile ilgili hizmetlerin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek

Misafirhane ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi,

Kültürel etkinlik faaliyetlerin yapılması

Meslek Edindirme kursları

Sportif faaliyetler

Sivil Toplum faaliyetleri,

Müdürlüğünde görev yapan personelin izin onaylarını, hasta sevk kağıtlarını ve puantajlarını imzalamak,

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

10.1- İdari ve Sosyal İşler Bürosu :

İdarenin yönetimi altında bulunan misafirhane, yemekhane ve diğer sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

Plan ve Proje, Yatırım ve İnşaat, Yol ve Ulaşım Hizmetleri, İmar ve Kentsel İyileştirme ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kırtasiye, malzeme ve diğer ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilgili müdürlükten talep etmek,

Ek binadaki haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek, santralin düzenli çalışmasını sağlamak ve işlemlerini yürütmek,

İl Özel İdaresi emrinde görev yapan personelin, Giyecek, yiyecek Yardımı Yönetmeliği gereğince, bu hakka haiz olanların yararlandırılmasını sağlamak,

Tabldot (Yemekhane) Komisyonunu oluşturmak,

Yemekhanede ve Çay ocaklarında çalışan personelin portör muayenelerinin yapılamasını sağlamak,

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

10.2- Güvenlik ve Sivil Savunma Bürosu (Sivil Savunma Birimi Kuruluncaya kadar):

İl Özel İdaresinin ana hizmet binası, ek hizmet binalarını sabotajlar ve saldırılara karşı koruma ve güvenliği için koruyucu güvenlik özel talimatını hazırlamak, koruma planını yapmak, uygulaması ve bu amaçla koruma personelinin göreve hazır bulundurulması, sevk ve idare edilmesi, nöbetçi ve devriyelerin çalışma usul ve esaslarının tespit ve kontrolünü yapmak. Çevre otopark, bina girişleri ve blok geçişlerini kontrol altına almak, bina içinde personel, evrak güvenliğini sağlayacak tedbirler ile diğer her türlü fiziki güvenlik önlemlerini almak ve takibini yapmak,

İl Özel İdaresi ana hizmet binası, ek hizmet binalarını yangından korunması için gerekli tedbirleri almak, yangın yönergesi ve talimatını hazırlamak, yangın ekiplerini kurmak, eğitimini yaptırmak ve sürekli göreve hazır bulunmalarını sağlamak,

Yetkili makamlar tarafından bildirilecek alarm haberlerinin sürat ve emniyetle ilgililere ulaştırılmasını sağlamak amacıyla; ana hizmet binalarında birer nöbetçi memurluğu kurmak, nöbetçi memurluğu özel talimatı hazırlamak, nöbet hizmetlerinin düzenlenmesi, nöbetçilerin seçimi, takip ve kontrolünü yapmak,

İl Özel İdaresi ana hizmet binası, ek hizmet binalarının sivil savunma planlarını Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlamak, güncelliğini sağlamak, plan çerçevesinde oluşturulacak sivil savunma servislerini kurmak, eğitimlerini yaptırmak ve sürekli olarak göreve hazır halde bulunmalarını sağlamak, gerektiğinde sevk ve idaresini yapmak,

Görevin gerektirdiği malzeme ve teçhizatın hazır bulundurulmasını sağlamak, bu amaçla gerekli ödeneğin bütçeye konulması için teklifte bulunmak,

Hizmet binalarının güvenliği ile ilgili gece bekçilerinin ve danışma memurluğunun çalışma düzenini sağlamak, kontrol etmek,

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

10.4- Arşiv İşlemleri Bürosu :

İl Özel İdareleri Arşiv Yönetmeliği çerçevesinde arşiv politikası dahilinde Plan ve Proje, Yatırım ve İnşaat, İmar ve Kentsel İyileştirme ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüklerinin arşiv hizmetlerini yürütmek, geliştirmek, bunlara ilişkin esasları belirleyerek Mali Hizmetler Müdürlüğünün tasvibine sunmak ve izlemek,

Birimlerden arşivlik malzeme ile arşiv malzemesini teslim almak,

Birimlerden teslim alınan malzemeyi uygun şartlarda muhafaza etmek, kayba uğramalarını önlemek,

Birimlerden teslim alınan malzemeyi asli düzenleri içerisinde aidiyetlerini bozmadan yerleştirmek,

Depo yerleşim planını hazırlamak,

Ayıklama ve imha komisyonlarını oluşturmak,

Malzemenin tespit ve değerlendirmesini yapmak,

Birimlerce tespit edilen imhalık malzeme ile kurum arşivinde ayıklama ve imha komisyonunca tespit edilen imhalık malzemenin imhasını sağlamak,

Ayıklama ve imha komisyonunun çalışmaları sonunda Devlet Arşivine teslim edilmesi uygun görülen arşiv malzemesini tasnif ederek envanterleriyle teslim etmek ve devredilmeyecek olanların korunmasını sağlamak,

Arşivlik malzemenin tamir ve restorasyonunu yapmak ve/ veya yaptırmak,

Arşivlik malzemenin devamlılığını sağlamak ve bunları küçük hacimlere döndürmek için film, mikrofilm ve gerektiğinde diğer ileri teknikleri uygulamak,

Araştırmaya açık malzeme için tanıtıcı rehber ve katalog hazırlamak,

Birim ve kurum arşivlerinden faydalanma taleplerini karşılamak, kolaylaştırıcı tedbirleri almak, araştırma taleplerini değerlendirmek ve gerektiğinde yerine getirmek,

Birim arşivlerinden gelen yıllık faaliyet raporlarını değerlendirmek,

Her türlü arşiv bilgi ve belgesiyle ilgili olarak Devlet Arşiviyle işbirliği yapmak.

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur.

11)- BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ :

İl Özel İdaresinin bilgi işlem faaliyetlerinin planlanması, yönlendirilmesi ve koordinasyonunu sağlamak ve bu faaliyetleri E-Devlet projesi kapsamında projenin ilke ve hedefleri doğrultusunda yürütmek üzere yapılanması öngörülmüştür.

Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

Ambarlara giriş kaydı yapılan ve birime teslim edilen dayanıklı taşınırlara bir sicil numarası vermek

Birim Müdürü büro yöneticilerine yapacağı iş bölümü uyarınca birim hizmetlerini yürütmekle sorumludur.

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereğince Birim arşivinde bekleme süresini tamamlamış muhafazasına lüzum kalmayan ve imha edilecek evrak v.s. imha edilmek üzere Kurum Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu tutanakla teslim eder. Arşiv özelliğini taşıyan evrakı ise süresi içerisinde kurum arşivine teslim eder.

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

11.1.-Bilgi İşlem Bürosu:

İl Özel İdaresinin tüm bilgi işlem faaliyetlerinin planlanması, yönlendirilmesi ve koordinasyonun sağlanması,

İl Özel İdaresi birimlerinin bilgisayar ortamında faaliyetleri yürütebilmeleri için gerekli çalışmaların yapılması,

İl Özel İdaresi birimleri arasında ağ, yapısal kablolama ve internet kurulması,

Bilgisayar işletim sistemlerinin ve paket programların kurulması,

Birimlerden gelen talepler doğrultusunda yeni yazılımların yapılması ve daha önce yapılmış yazılımların güncellenmesi ve bakımlarının yapılması,

İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerin manyetik ortamdaki bilgilerinin saklanması ve korunması,

İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerine ait uygulamaların sistem analizi ile ihtiyaç planlamalarının yapılması,

Bilişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak bilgi işlem sisteminin geliştirilmesi,

Bilgisayar cihazlarının, bunların destek ünitelerinin ve ağların bakım ve onarımlarının yapılması ve bunların çalışır durumda tutulması,

Gerektiğinde malzeme ikmal ve stok kontrol sisteminin aktif tutulması, ihtiyaç duyulan malzemenin satın alınması için Destek Hizmetleri Müdürlüğünden talep etmek.(Yedek Parça)

Bilgisayardaki mevcut tüm verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması,

Bilgisayar ve donanımlar ile ilgili personele yönelik eğitim düzenlemek amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğine gidilmesi,

İnternet ve mail servislerinin yönetimi ve yönlendirilmesi,

Elektronik posta hizmetlerinin verilmesi,

Sayısal telefon (Telefon Aboneliği, iptali vs.) alt yapısının yönetimi ve yönlendirilmesi,

E–Devlet projesi ilke ve hedefleri doğrultusunda gerekli çalışma ve uygulamaların sağlanması,

Elektronik arşiv bilgi sistemlerinin kurulması,

Coğrafi bilgi sistemlerinin alt yapısının sağlanması,

Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer işlerin yerine getirilmesi.

Birimlerin talepleri doğrultusunda alınacak bilgisayar, yazıcı v.s cihazların şartnamelerinin hazırlamak

İl Özel İdaresinin Bilgisayar program destek ve Bilgisayar bakım sözleşmelerinin yapılması ve bunlarla ilgili işlemleri yürütmek,

Firmalardan alınan mal ve malzemelerin hasarlı çıkması halinde ilgili firmayla irtibata geçerek garanti kapsamında firmaca yapılmasını sağlamak,

Sorumluluk alanındaki birimlerde demirbaş bilgisayar ve çevre ünitelerinden kullanılmayacak hale gelenler ile ilgili raporları tutmak,

İdarenin ihtiyacı olan malzemelerin alımına esas teşkil eden tespiti yapmak,bilgi işlem bürosuna gönderilen bilgisayar malzemelerinin envanterini tutmak ve uygun şartlarda depolanmasını sağlamak,

Bilgisayar Ağ sistemlerinin ve Sunucuların optimizasyonunun sağlamak.

Bilgisayar sistemlerinin kullanıcı hatalarının asgari düzeye indirgenmesinin sağlamak,

Problemin çözümlenme aşaması dahil takip etmek ve sonuçlandırmak,

Uygulama programlarının daha etkin ve verimli kullanılabilmesi için danışmanlık hizmeti vermek,

Birimlerden gelen yazılım değişiklik taleplerini toplamak, sınıflandırır ve gerekli çalışmaları yapmak

Bu çalışmaları yürütürken, işlemlerin daha hızlı, verimli, kısa zamanda veri toplama, daha fazla verim alınması konularında çalışmalar yapmak,

İdarede kayıtlı bulunan elektronik cihazların demirbaş ambarından gelecek anbar teslim fişleri doğrultusunda kayıtlarını tutmak, güncellemek

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereğince Birim arşivinde bekleme süresini tamamlamış muhafazasına lüzum kalmayan ve imha edilecek evrak v.s. imha edilmek üzere Kurum Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu tutanakla teslim etmek. Arşiv özelliğini taşıyan evrakı ise süresi içerisinde kurum arşivine teslim etmek.

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur.

12- İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİNE BAĞLI BİRİMLER

12.1.- Denetim ve İç Kontrol Bürosu

Valilik Makamı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından verilen, denetim, kontrol, araştırma, ön inceleme ve soruşturma görevlerini yapmak.

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapma

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur.

12.2- Sivil Savunma Bürosu:

Sivil Savunma Mevzuatı çerçevesinde İdaremizin görev alanı içerisindeki sivil savunma ve güvenlik işlemlerini yürütmek. (Büro kuruluncaya kadar görevleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülecektir.)

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

13-İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETER YARDIMCISINA BAĞLI BİRİMLER

13.1.- İhale İşlemleri Bürosu:

İl Özel idaresinin Mal Alımları, Hizmet Alımları, Yapım İşleri, Taşınır ve Taşınmaz mal almak işlemlerini yürütmek, İl Özel İdaresinin satın almayı gerektirecek tüm işlemlerini koordine etmek. İhale İşlemlerini sözleşme imzalanması aşaması dahil olmak üzere takip ve kontrol etmek. İhale hazırlık evraklarını ve tamamlanmış evrakları incelemek. Kamu İhale Kurumuna gönderilmesi gereken istatistiki bilgileri göndermek. İhale yer ve zamanını belirlemek.. İhale komisyon işlemlerini koordine etmek.İhalesi tamamlanmış işlemleri ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak.

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur

13.1.a- Mal Alımları

İl Özel İdaresinin ihtiyacı olan mal ve malzemelerin alımı için birimlerden gelen talepler doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmak. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihale ön hazırlıklarını yapmak. İhale işlemlerini gerçekleştirmek ve sonuçlanmış ihale evraklarını sözleşme hükümleri uygulanmak üzere ilgili birime (satınalmayı talep eden) göndermek.

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

13.1.b- Hizmet Alımları

İl Özel İdaresinin ihtiyacı olan Hizmet alımları (Danışmanlık Hizmetleri dahil) için birimlerden gelen talepler doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmak. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihale ön hazırlıklarını yapmak. İhale işlemlerini gerçekleştirmek ve sonuçlanmış ihale evraklarını sözleşme hükümleri uygulanmak üzere ilgili birime (satınalmayı talep eden) göndermek.

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak,

13.1.c- Yapım İşleri

İl Özel İdaresi tarafından yaptırılması düşünülen yapım işleri ilgili birimce projesi ve buna dayalı olarak da yaklaşık maliyeti, teknik şartnamesi hazır olduğu halde gönderilen talepler doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmak. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihale ön hazırlıklarını tamamlamak. İhale işlemlerini gerçekleştirmek ve sonuçlanmış ihale evraklarını sözleşme hükümleri uygulanmak üzere ilgili birime (satınalmayı talep eden) göndermek

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak

14- Hukuk İşleri Bürosu:

İdaremiz ile İdare avukatı (Hukuk birimi kuruluncaya kadar) arasında gerekli yazışmaları yapmak,

Hukuk Bürosu kendisine tevdii edilen evrakların akıbeti hakkında idare avukatı ile görüşmek suretiyle ilgili birim Müdürlüklerine bilgi verecek ve duruşma günlerinin de takip edilerek idare avukatına hatırlatmada bulunmak,

Sivil Savunmadan kaynaklanan ve İdaremizce yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak, bunlarla ilgili gerekli işlemlerde İdaremiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile koordine etmek,

İdaremiz merkez Hizmet Binasında yangından koruma ile ilgili ekipleri kurma ve görev dağılımlarının yapmak, gerekli malzemeleri bulundurma, eksiklikleri tamamlattırma, gerekli ilan, duyuru, pano ve şemaları hazırlattırarak hizmet binasının uygun yerine asmak.

Amirlerinin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikte diğer iş ve işlemleri yapmak.

Büro yetkilileri, bağlı bulunduğu birim tarafından verilecek talimatlar dahilinde büronun işlemlerinden ve yönetiminden sorumludur.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, Valilik Makamının 04/11/2008 tarih ve 6897 sayılı onayı ile oluşturulan İl Özel İdaresi teşkilat yapısı ve bu teşkilat içerisinde yer alan Müdürlük ve büroların görevleri tanımlanmıştır.

Tanımlanan görevler, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5018 Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 6183 sayılı Kamu Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanunun, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, İl Özel İdareleri Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Strateji Geliştirme Biriminin Çalışma Usul ve Esasları hakkında yönetmelik ve İdaremizi ilgilendiren diğer Kanun ve Yönetmelikler doğrultusunda yapılacaktır.

Kanun ve Yönetmeliklerin uygulanmasında meydana gelen değişiklikler, yeni uygulamaların meydana gelmesi, İdaremize yeni görevlerin verilmesi halinde, birimler bu değişikliklerde kendi görev alanı içerisinde kalan işlemleri de yürüteceklerdir.

Tanımlanan görevler, 04/11/2008 tarih ve 6897 sayılı onayda belirlenen görevli ve yetkililer, onayda yetkilileri tanımlanmayan büroların görevleri ise, ilgili birim tarafından belirlenen görevliler tarafından yürütülecektir. 06/11/2008

 
 
 
Web Master Sadettin KILINÇASLAN
e-Posta : 
sadettin.kilincaslan@icisleri.gov.tr
YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ
Aşağı Nohutlu Mah. Sakarya Caddesi Güneş Sokak
0 354 212 10 48 - 212 10 37 / Fax : 0 354 212 12 57
Tüm Hakları Saklıdır © 2016