Başbakanlık tarafından hazırlanıp, 31.07.2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince vatandaşa sunulan hizmetlere ilişkin standartlar belirlenerek aşağıdaki tabloda düzenlenmiştir.
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1 Tarımsal Sulama - İçme Suyu ve Ticari Satış ve Su Ürünlerini Geliştirme Amacı Su ve Avlak Bölgelerinin Kiraya Verilmesi 1-Dilekçe, 25 Gün
2-Tapu Kaydı
3-Kira Sözleşmesi
4-Tüzel Kişiliklerle İlgili Evraklar
5-Proje
6-Kadastro Paftası
7-Alan Hesabı 
2 İl Özel İdaresine Ait Gayrimenkul Satışları 1-Talep Yazısı 25 Gün
3 İl Özel İdaresine Ait Gayrimenkullerin Kiralanması  1-Talep Yazısı 25 Gün
4 Tahrir ve Vergi Kaydı Araştırılması 1-Talep Yazısı 2 Saat
5 Lojman Tahsis Tahliye İşlemler 1-Talep Yazısı 2 Gün
6 Motel Tahsis İşlemleri 1-Talep Dilekçesi 2 Saat
7 Kamulaştırma 1-Talep Yazısı 2-4 Ay
2-Tapu Sicil ve Kadastro Tespiti
3-Kamu Yararı Kararı
4-Kıymet Takdir ve Uzlaşma Komisyonu Oluşturulması
5-Mülk Sahiplerine Tebligat Yapılması
6-Uzlaşma veya Uzlaşmazlık Tutanağı Düzenlenmesi
7-Tapu Kaydının Alınması veya Mahkemeye Dava Açılması
8 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 1-Dilekçe,
2-Ücret makbuzu
 
9 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 1-Dilekçe,
2-Numune
 
10 Toprak Etüt Hizmetleri 1-Vasıf değişikliğini belirtir dilekçe,  
2-Talep edilen alanın işaretlenmiş olduğu 1/5000 lik Kadostro haritası
3-1/25000 lik topoğrafik harita
4-Haritaların Nedcad ortamında kaydedildiği CD
5-Tapu sicil kaydının onaylı örneği,
6. Alanda maden araması yapılacaksa, Arama Ruhsatı
7-Etüt Bedeli.
       
       
11 Yol Geçiş İzinleri MADEN OCAKLARI İÇİN; 1 Hafta
1-Dilekçe,
2-Maden arama ruhsatı,
3-Mücavir alan yazısı,
4-Vaziyet planı,
5-1/25000 lik harita ,
6-Etüt bedeli.
YOL KENARINDA YAPILACAK OLAN TESİSLER İÇİN;
1-Dilekçe,
2-İskan ruhsatı,
3-Mücavir alan yazısı(En yakın Belediyeden)
4-Vaziyet planı,
5-1/25000 lik harita,
6-Etüt bedeli.
12 Köy Gelişim Alanı İmar Planı 1-Muhtarlık Dilekçesi 12 Ay
2-Köy İhtiyar Heyeti kararı
3-Kadastro haritası
4-Tapu kaydı
5-İhtiyaçlı listesi
13 Mevzi İmar Planları 1-Başvuru dilekçesi 2 Ay
2-Tapu kaydı
3-Kadastro çapı
14 Parselasyon Planları 1-Başvuru dilekçesi 1 Ay
2-Tapu kaydı
3-İmar planı
4-Tescil dosyası
15 İfraz ve Tevhid İşlemleri 1-Başvuru dilekçesi 1 Hafta
2-Tapu kaydı
3-Kadastro çapı
4-İfraz veya tevhid tescil dosyası
16 Köy Yerleşik Alan Sınır Haritası 1-Başvuru dilekçesi 2 Ay
17 Halihazır Harita İşlemleri Onayı 1-Başvuru dilekçesi 2 Hafta
2-Hâlihazır harita
3-Hesap cildi
       
18 İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi
( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi )
1-Başvuru Formu 5 İş Günü
2-Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti, şirket ise ticaret sicil gazeteci, imza sirküleri ve oda kayıt belgesi, tapu fotokopisi, kiracı ise kira kontratosu
3-Sağlık koruma bandının işaretlendiği imarca tasdikli vaziyet planı
4-Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait, kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları
5-Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu
6-ÇED olumlu belgesi veya "ÇED gerekli değildir" belgesi
7-Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu
8-Sorumlu müdür sözleşmesi
9-Emisyon izni
10-Deşarj izni
11-Geçiş yolu izin belgesi
12-İşletme Belgesi ( Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacak )
13-Yapı kullanma izin belgesi
14-Tabip sözleşmesi ( Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri için )
15-Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi
16-Açılma İzin Raporu
19 İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi
( 2.ve 3. Sınıf Gayrisıhhi Müessese  Ruhsatı Verilmesi )
1-Başvuru formu 5 İş Günü
2-Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti,şirket ise ticaret sicil gazetesi,imza sirküleri ve  oda kayıt belgesi,tapu fotokopisi, kiracı ise kira kontrat’osu
3-İşletmenin yerini gösteren Bayındırlıktan tasdikli vaziyet planı 
4-Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait, kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları
5-Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu
6-ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi
7-Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu
8-Sorumlu müdür sözleşmesi
9-Emisyon İzni 
10-Geçiş Yolu izin belgesi
11-Deşarj İzni 
12-İşletme Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından   alınacak)
13-Yapı kullanma izin Belgesi
14-Tabip sözleşmesi (Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri için)
15-Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi
       
20 İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi
(Akaryakıt ve LPG İstasyonu Ruhsatı Verilmesi )
1-Başvuru beyan formu 5 İş Günü
2-Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti, şirket ise şirket sözleşmesi ve imza sirküleri
3-Tapu senedi, kiracı ise kira sözleşmesi
4-Tesisin bulunduğu yeri gösteren onaylı plan (sağlık koruma bandı mesafeleri işlenmiş)
5-Çevre kirlenmesini önleyici tedbirler hakkında proje ve açıklama raporu
6-Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporları
7-Bayilik sözleşmesi
8-İtfaiye raporu (İlgili belediyeden)
9-İşletme belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından)
10-Geçiş yolu izin belgesi (Karayolları veya Alt Yapı Daire Başkanlığından)
11-Deşarj izni (araç yıkaması olanlar için)
12-Emisyon izin belgesi  (İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden)
13-Yapı kullanma izin belgesi
14-Güvenlik açısından uygunluk belgesi (jandarma)
21 İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi
( Madencilik Faaliyetleri için Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi )
1-Başvuru beyan formu 5 İş Günü
2-Gerçek ve veya tüzel kişilik evrakları
3-Vaziyet planı
4-Maden ruhsatı
5-MİGEM tetkik heyet raporu
6-ÇED
7-Birinci sınıf GS Müesseseler için sağlık koruma bandı işaretli faaliyet gösterir harita
8-Yangın ve patlatmalar için gerekli önlemlerin alınacağına dair taahütmame
9-Sorumlu müdür sözleşmesi (1. sınıf için )
10-Gerekiyorsa emisyon izni
11-Gerekiyorsa deşarj izni
12-İşletme belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından)
13-Geçiş yolu izin belgesi
22 Sıhhi Müesseselere Ruhsat Verilmesi 1-Başvuru beyan formu 5 İş Günü
2-İkametgah
3-Gerçek ve/veya Tüzel Kişiliğe Ait Evraklar
4-Vaziyet planı veya kroki
5-Oda kayıt belgesi
6-Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin belgesi
7-Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise izin belgesi
8-Ustalık belgesi
9-İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu
       
23 Umuma Açık Eğlence ve İstirahat Yerleri Ruhsatlarının Verilmesi 1-Başvuru beyan formu 5 İş Günü
2-İkametgah
3-Gerçek ve/veya Tüzel Kişiliğe Ait Evraklar
4-Vaziyet planı veya kroki
5-Oda kayıt belgesi
6-Kat mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin belgesi
7-Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise izin belgesi
8-Ustalık belgesi
9-İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu
10-Gerekirse Mesul Müdür Sözleşmesi
24 Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni 1-Başvuru formu 5 İş Günü
2-Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti, şirket ise ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve  oda kayıt belgesi,tapu fotokopisi, kiracı ise kira kontrat’osu
3-İşletmenin kurulacağı yeri gösteren  plan örneği 
4-Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait, kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları
5-Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu
6-ÇED olumu belgesi veya "ÇED gerekli değildir" belgesi
25 I (a) Grubu Maden İşletme Ruhsatı 1-Müracaat formu, 5 İş Günü
2-Harita,
3-Mülkiyet durum belgesi,
4-Adres bildirim taahhütnamesi
26 Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları yol, köprü, gölet, liman, baraj gibi projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat hammaddeleri üretim izini verilmesi 1-Talep yazısı,
2-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yapı hammaddesi talep formu
5 İş Günü
27 Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Ruhsatı 1-1/25000 ölçekli pafta ve koordinatlar 5 İş Günü
2-Arama Projesi
3-Başvuru beyan formu
4-Gerçek ve/veya tüzel kişiliğe ilişkin evraklar
 (Adres, TC kimlik no, Vergi Dairesi ve No- Banka adı ve hesap no- tel-faks)
28 Yapı Kullanma İzni Düzenlenmesi 1-İlgilinin İş Bitim Dilekçesi ve Fenni Mesul Raporuna İstinaden yazılan; 1 Ay
a)Yozgat Sigorta Müdürlüğünün Borcu Yoktur Yazısı
b)Vergi Dairesi Müdürlüğünün Borcu Yoktur Yazısı
c)Sağlık İl Müdürlüğü, Çevre Sağlık Müdürlüğünün olumlu yazıları
       
29 Belediye Sınırları Dışında Numarataj Hizmetleri 1-Talep Dilekçesi 1 İş Günü
30 Ticari Yapılar, Sanayi Yapılar, Konut Dışı Kentsel Alanlar, Konutlar ve Ahırlara Yapı Ruhsatı Verilmesi 1-Talep Yazısı 1 Ay
2-Tapu Kaydı
3-Koordinatlı Aplikasyonlu Kadastro Çapı
4-İmar Durum Belgesi
5-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6-Müşterek veya İştirak Halindeki Mülkiyette, sahiplerinin her birinin noter tasdikli muafakatları
7-1/5000 ve1/25000 Ölçekli harita üzerine tesis işlenerek kurumlardan görüş alınır. (İl Özel İdaresi DSİ Şube Müdürlüğü, İl Kültür Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü)
8-Jeolojik Etüt Raporu
31 İş Talebi 1-Dilekçe 1 Ay
2-Cv
32 Bilgi Edinme Başvurusu 1-Tüzel Kişiler Tarafından Yapılacak Bilgi Edinme Başvurusunda 
2-Tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe,
 ayrıca
(erişimine olanak sağlanan bilgi ve belgeler için başvuru sahibinden, bilgi veya belgelere erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma, kopyalama, postalama ve diğer maliyet unsurları ile orantılı ölçüde ücretin idarenin hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontu)  
Araştırılması Gereken Konuyu İçeriyorsa 1 Ay

Araştırma Gerektirmeyen Bilgiye Dayalı Başvurularda 7 İş Günü
33 Nakliye Hizmeti 1-Dilekçe 10 Gün (İdaremiz Aracının Durumuna Bağlı Olarak)
         Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 
       
İlk Müracat Yeri:                                                                                            MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                          İkinci Müracat Yeri:
İsim     :Ömer ÇELİK İsim    :Muammer YANIK
Unvan  :Mali Hizmetler Müdürü Unvan :Genel Sekreter
Adres   :İL ÖZEL İDARESİ - YOZGAT Adres  :İL ÖZEL İDARESİ - YOZGAT
Tel       :0354 212 10 48          Tel      :0354 212 10 48         
Faks     :0354 212 12 57 Faks    :0354 212 12 57
E-Posta:omer.celik1@ icisleri.gov.tr E-Posta:muammer.yanik1@ icisleri.gov.tr
       
 
 
 
Web Master Sadettin KILINÇASLAN
e-Posta : 
sadettin.kilincaslan@icisleri.gov.tr
YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ
Aşağı Nohutlu Mah. Sakarya Caddesi Güneş Sokak
0 354 212 10 48 - 212 10 37 / Fax : 0 354 212 12 57
Tüm Hakları Saklıdır © 2016